Vergi küla Pihlaka mü DP

28.12.17

Detailplaneering on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 18

Vergi küla Pihlaka kinnistule (katastritunnus  88703:001:0193, elamumaa, 0,65 ha) ja lähiümbrusele on Vihula Vallavalitsuse korraldusega 22. juuli 2014 nr 295 algatati detailplaneeringu koostamine.

Dp eesmärgiks on kinnistu kaheks jagamine ja kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

DP asendiplaan

DP lähteplaan

DP põhijoonis

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA