Võsu aleviku Aasa tn 12 DP

11.09.19

Haljala Vallavalitsuse 09.08.2018.a korraldusega nr 403 algatati Võsu alevikus Aasa tänav 12 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad. Detailplaneeringu käigus koostatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang, mille käigus otsustatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise  vajalikkus.

Planeeritava ala suurus on 4653 m2 ja asub Võsu aleviku lõunapoolses osas Aasa tänava lõpus. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomanike soovist jagada kinnistu kaheks elamukrundiks, uutele kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine.

Algatatud detailplaneering vastab valla üldplaneeringule.

Lisa: asendiskeem

Lisad: Võsu Aasa tn 12 detailplaneeringu situatsiooniskeem, seletuskiri, olemasolev olukord ja põhijoonis.

Toimetaja: KATRIN KIVI