27.11.19

VÕSU LAINE tn 13 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Võsu Laine tn 13 detailplaneering algatati Vihula Vallavalitsuse 11.09.2012 korraldusega nr 888.

Detailplaneering võeti vastu Haljala vallavalitsuse 4.09.2019 korraldusega nr 475.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

Planeeringuala suurus on ca 0,4 ha.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 21.11.2019 korraldusega nr 611.

 

Detailplaneeringu materjalid:

Sisukord (18.10.2019)

Seletuskiri (14.11.2019)

Põhijoonis (14.11.2019)

Tehnovõrgud ja maakasutuse sihtotstarbed

Vaade 1

Vaade 2

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN