Võsu, Lootuse tn 1

1.07.19

Võsu aleviku Lootuse tn 1 (katastritunnusega 92201:001:0054) on algatatud Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 105 kehtivat Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarbe ärimaast elamumaaks, määrata kinnistutele hoonestusala ning ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete (kokku 3 hoonet) ehitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks.

Toimetaja: KATRIN KIVI