Võsu aleviku Mere tn 6a, 6b ja 8a DP

29.12.17

Võsu alevikus Mere tn 6a (92201:001:0051), 6b (92201:001:0052) ja 8a (92201:001:0053) maaüksustele on Vihula Vallavolikogu 12.01.2017 otsusega nr 161 algatatud Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu eesmärk on krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.

 

Asendiplaan

Põhijoonis

Seletuskiri

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 195.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA