Võsu alevik Mere tn 7 DP

29.12.17

Võsu aleviku Mere tn 7 maaüksusele (92201:001:0860) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 26.06.2008 korraldusega nr 1109 detailplaneeringu koostamine.
Planeeringuala suurus on 1364 m². Planeeringulahendus näeb ette ehitusõiguse seadmise abihoonetele (saun, garaaž, pumbamaja) , tehnovõrkude ja kommunikatsioonide lahenduse.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 06.10.2009 korraldusega nr 743.
DP avalik väljapanek toimus 09.november kuni 23.november 2009 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööaegadel.


DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 60.
DP eskiis
DP seletuskiri
DP trassid
DP asendiplaan 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA