Võsu alevik Mere tn 93 DP

29.12.17

Võsu aleviku Mere tn 93 maaüksusele (92201:001:0008; 2173m2)on algatatud vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 370 detailplaneering.
Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise ja ehitusõiguse määramise ühele elamule ja abihoonele.

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 01.06.2010 korraldusega nr 248.

DP on kehtestatud volikogu 18.08.2011 otsusega nr 112.

DP joonis

DP seletuskiri

DP hooned

DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA