Võsu aleviku „Merisiili DP“

29.11.18

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 101 algatati valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus
Lootuse tn 2 maaüksusele (92201:001:0029),
Mere tn 14 maaüksusele (92201:001:1450),
Mere tn 10/12 maaüksusele (92201:001:0022),
Mere tn 8 maaüksusele (92201:001:0018),
Mere tn 8a maaüksusele (92201:001:0053),
Mere tn 6 maaüksusele (92201:001:1270),
Mere tn 6a maaüksusele (92201:001:0051),
Mere tn 6b maaüksusele (92201:001:0052).

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualas olevate maaüksuste ümberkruntimine väiksemateks elamukruntideks, sh Mere tänava äärsete maaüksuste puhul ka täiendava ärifunktsiooni võimaldamine, ehitusõiguse määramine ja teiste seaduses ettenähtud ülesannete lahendamine.

Vihula Vallavolikogu 12.01.2017 otsusega nr 160 on muudetud planeeringuala.  Planeeringualast eemaldati Mere tn 6a maaüksus (92201:001:0051), Mere tn 6b maaüksus (92201:001:0052) ning osaliselt Mere tn 8a maaüksus (92201:001:0053).

Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 49 Võsu aleviku Merisiili detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Merisiili DP on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 68.

Põhijoonis
Tehnovõrgud
Seletuskiri

Toimetaja: KATRIN KIVI