Võsu alevik Vana-Lepispäe mü DP

29.12.17

Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksusele (katastritunnus 92201:004:0019) on algatatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 181 valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk on maatulundusmaale sihtotstarvete määramine, s.h elamumaaks ja ärimaaks, ehitusõiguse võimaliku ulatuse väljaselgitamine ning ehitusõiguse määramine elamule, abihoonetele ja autosuvilate parkimise teenendamiseks ning teistele regreatiivsete tegevustega seonduvatele vajalikele hoonetele ning taristule, kitsenduste, servituutide, keskkonnakaitseliste abinõude määramine, vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine.

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 19.08.2015 korraldusega nr 313

Muutva detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikus 14.09.2015.a kuni 28.09.2015.a Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.09.2015.a kell 10.00 vallamajas, II korruse saalis.


KSH programm

KSH aruanne

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP tehnovõrgud, sihtotstarbed

 

 

Vihula Vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu 12.11.2015 otsusega nr 94

Toimetaja: MADIS TÄNAVA