Võsu - Käsmu jalgtee ja jalgrattatee teemaa DP

29.12.17

Käsmu jalgtee ja jalgrattatee teemaale (Võsu aleviku Sadama tänavalt Käsmu küla alguseni, milline hõlmab osaliselt järgmiseid katastriüksusi: Võsu rand (92201:001:0011), Võsu aleviku Eha tn 7 (92201:004:0910), Sagadi metskond 60, 61 ja 68 (92201:014:1200; 92201:004:2040; 92201:004:2100), jätkuvalt riigi omandis olev maa 9592, Loobu metskond 61 (92201:004:0005),Võsu alevik Vana-Lepispäe (92201:004:0019), Eru küla Mustoja (92201:014:0030), riigireservmaa ettepanek AT040205089, Haljala-Käsmu tee (92201:014:1470) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.02.2012 otsusega nr 151 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk: ehitusõiguse seadmine jalgtee ja jalgrattatee rajamiseks koos vajaliku taristuga, kitsenduste, servituutide, vajalike võõrandamiste ja munitsipaalomandisse taotlemise vajaduse väljaselgitamine, vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine, keskkonnakaitseliste abinõude määramine.


DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 21. mai 2015 otsusega nr 76

DP asendiplaan

DP seletuskiri

DP detailplaan 1

DP detailplaan 2

DP detailplaan 3

DP detailplaan 4

DP detailplaan 5

DP detailplaan 6

DP kruntimine 1

DP kruntimine 2

DP kruntimine 3

Toimetaja: MADIS TÄNAVA