Võsu sadama laienduse DP

10.03.21

Võsu sadama, Võsu aleviku Piiri tn 6 maaüksusele (katastritunnus 88701:001:0334, 1,48 ha, tootmismaa) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.04.2015 otsusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning  keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.

Detailplaneering võeti vastu Haljala Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega nr 161.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 170.

Planeeringumaterjalid:

Asendiplaan

DP asukohaskeem

DP lähteplaan

DP põhijoonis  (muudetud 24.07.2020)

DP tehnovõrgud

DP seletuskiri  (muudetud 07.10.2020)

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Kooskõlastused

Toimetaja: KENT KERNER