30.09.21

Haljala alevik Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneering

Detailplaneering algatati Haljala Vallavolikogu 15.09.2020 otsusega nr 157.

Planeeringu eesmärgiks on määrata Kooli tn 1a krundile ehitusõigus korterelamu rajamiseks. Samuti hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneering teeb Haljala valla üldplaneeringusse ettepaneku muuta Kooli tn 1a elamukrundi täisehitusprotsenti, mis on esialgse plaani kohaselt 35%. Üldplaneeringu kohaselt ei või elamukrundi täisehituse protsent olla üle 20% krundi pindalast.
 
Planeeringumaterjalid:
 
Otsuse eelnõu "Haljala alevik Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine"
 
 

 

Toimetaja: KENT KERNER