Kaasava eelarve hääletamise tulemused

23.04.19

1.-14. aprillil toimus kaasava eelarve ideede hääletamine.

Valida oli võimalik 7 idee vahel. Iga inimene sai anda ühe hääle. Topelt antud hääled arvestati tulemustest maha.

Kui möödunud aastal panustas 69 valla elanikku kaasava eelarve ideede hääletamisel, siis nüüd oli hääleandjaid ligi 200.

Sel aastal saavad hääletamise tulemusena esimensena oma projekti teostada Karepa rahvas (projekt nr 5) Tõenäoliselt saavad kaasavast eelarvest osa ka teiseks jäänud Aaspere lastemänguväljaku projekti esitajad. Täpsed summad selguvad peale hankeid.

Häälte tulemused jagunesid järgmiselt:

Ettepanek nr 1: Haljala valla kalmistutele kuulsate inimeste matmispaiku tähistavate infotahvlite paigaldamine

Elektroonilised hääled 13
Haljalas antud hääled 1
Võsul antud hääled 5
Kokku 19

 Ettepanek nr 2: Tahmaküla laste mängu-väljaku projekteerimise rahastamine

Elektroonilised hääled 24
Võsul antud hääled 1
Kokku 25

 Ettepanek nr 3: Haljala alevikus tervise- ja puhkepargis laste mänguväljaku uuendamine

Elektroonilised hääled 14 (15)
Haljalas antud hääled 1
Topelthääli 1
Kokku 15
 

Ettepanek nr 4: Aaspere laste mänguväljaku värskendamine ja uuendamine

Elektroonilised hääled 42 (44)
Haljalas antud hääled 1
Topelthääli 2
Kokku 43

 Ettepanek nr 5: Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas

Elektroonilised hääled 27 (28)
Haljalas antud hääled 5
Topelt hääli 1
Kokku 32

Ettepanek nr 6: Karepa rahvamaja esise tee katmine tänavakividega

Elektroonilised 51 (52)
Haljalas  antud hääled 3
Võsul antud hääled 1
Topelt hääli 1
Kokku 55

Ettepanek nr 7: Tatruse terviseparki discgolfiradade rajamine

Elektroonilised hääled 7

 

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekud

23.04.19

Ettepanek nr 1: Haljala valla kalmistutele kuulsate inimeste matmispaiku tähistavate infotahvlite paigaldamine
Eesmärk: Valla jaoks oluliste inimeste matmispaikadest teavitamine ja nende haudade säilitamine. Noortes huvi äratamine oma kodukandist pärit kuulsate inimeste vastu
Sisu: Paigutada kõikidele Haljala valla kalmistutele infotahvlid Haljala valla jaoks oluliste inimeste haudade asukohtadega ja haudade säilitamine ajaloo jaoks. Kogukonnad teevad ise ettepanekud, kelle nimed infotahvlitele panna.
Sihtrühm: Haljala valla ja kogu Eesti ajaloo vastu huvitundvad inimesed nii Eestist kui välismaalt.

 

Ettepanek nr 2: Tahmaküla laste mängu-väljaku projekteerimise rahastamine
Eesmärk: Mänguväljaku rajamine loob nii Tahmaküla kui ka tervikuna Haljala lastele ühise mänguplatsi kasutamise võimaluse. Samas tõstab mänguväljak ümbritseva keskkonna väärtust, mis aitab kaasa Uus tänava väikeelamurajooni arengule.
Sisu: Tahmaküla mänguväljaku asukohaks on planeeritud vastavalt detailplaneeringule Uus põik tn 8. Kaasava eelarve abiga finantseerida mänguväljaku ehitusprojekti. Projekti lähteülesande koostamisel kaasata kohalikku kogukonda. Hilisem mänguväljaku rajamine ning korrashoid toimuks kohaliku MTÜ ja Euroopa Liidu projektide rahastuse toel.
Sihtrühm: Eelkõige saavad kasu kohalikud lapsed (ca 30 last). Kaudne kasu on kindlasti ka kohalikul omavalitsusel, eelkõige elukeskkonna tõstmise tulemusel võimalike uute elanike kasvu näol. (Uus tänav väikeelamurajooni on kokku planeeritud 21 elamumaa krunti, potentsiaalne elanike arvu kasv hinnanguliselt kuni 150 inimest)

 

Ettepanek nr 3: Haljala alevikus tervise- ja puhkepargis laste mänguväljaku uuendamine
Eesmärk: Õues aktiivse ja tervisliku ajaveetmise võimaldamine.
Sisu: Haljala Kooli rulapargi ja võrkpalliväljaku vahel asuvale laste mänguväljakule paigaldatakse täiendavad atraktsioonid ja istumiskohad.
Sihtrühm: Haljala valla lastega pered

 

Ettepanek nr 4: Aaspere laste mänguväljaku värskendamine ja uuendamine
Eesmärk: Mänguväljaku uuendamine annab lastele uusi võimalusi ning motivatsiooni õues olemiseks, soodustab värskes õhus olemist ja liikumist. Kaasava eelarve idee on üks osa Aaspere õueala lastele ja noortele atraktiivsemaks tegemisel.
Sisu: Kaasava eelarve raames:
- paigaldada kiiged
- beebikiik ja 3 tavalist (mänguväljakul puuduvad kiiged);
- paigaldada mänguväljaku äärde statsionaarsed pingid nii lastele kui lastevanematele.
Maapiirkond tuleb ka lastele ja noortele atraktiivseks teha. Aaspere lapsed on väga palju õues ning me soovime, et see jätkuks ja nad ei jääks tuppa nutiseadmega mängima.
Sihtrühm: Sihtrühmaks on eelkõige Aaspere lapsed ja noored. Kuni 16-aastaseid lapsi ja noori on Aaspere kandis 65. Suvel viibivad Aasperes kohalike laste sõbrad ja vanemate elanike lapselapsed. Põnev väljak kutsub lapsi koos õues tegutsema.

 

Ettepanek nr 5: Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas
Eesmärk: Kindlustada Haljala valla ja Haljala aleviku piirkonna inimestele ning kõigile huvilistele aastaringne ja tasuta liikumisharrastuse võimalus ja kättesaadavus läbi Tatruse krossiraja piirkonna Võsu mnt 16b puhkeala arendamise
Sisu: Aastate jooksul on teemaks olnud Tatruse piirkonna terviseraja arendamine. Projektiga peaks kogukonna suure huvi tõttu kindlasti edasi minema ning esmajärjekorras plaani võtma raja planeerimise maastikuarhitekti abil ning seejärel mahamärkimise. Noored kogukonna liikmed on valmis oma tehnika ning jõuga talgute korras abiks olema. 2019 suveks võiks paika saada mõnekilomeetrine lumevabal ajal kasutatav terviserada jooksmiseks, kõndimiseks – üleüldiseks tervisespordiks. Olemas on juba ka terviseraja eskiis ning ideid on vahetatud SA-ga Eesti Terviserajad. Edaspidi võiks antud piirkonda arendada ka talviseks kasutamiseks ning kohaliku kogukonna huvisid järgides terviserada(sid) laiendada. Tulevikus rada kasutatav ka suusarajana, raja lähedusse võiks rajada discgolfi-raja, looduslikest vahenditest jõusaal (eeskujuks Võsu rannapiirkonna palkides välijõusaal), puhkepingid-prügikastid jne, kaugemas tulevikus ehk ka energiasäästlik valguslahendus (eriti vajalik talvisel ajal).
Sihtrühm: Terviseraja arendamine on kõigi valla elanike ning potentsiaalsete külaliste huvides, andes kõigile võimaluse veeta endale sobival viisil looduskaunis tervislikult aega.

 

Ettepanek nr 6: Karepa rahvamaja esise tee katmine tänavakividega
Eesmärk: Eesmärgiks on katta väärika maja - Karepa Rahvamaja esine tee (ca100 m2) ulatuses betoonist tänavakiviga.
Sisu: Karepa rahvamaja esine tee on liivapinnasest. Jalatsitega kantakse liiva ruumidesse (eriti kartlik on suure saali lakitud põrand), mis kahjustab põrandakatteid. Alates tänavuse aasta algusest asuvad majas ka Karepa raamatukogu ruumid, seega suureneb ka igapäevaselt maja külastajate arv ja sellega ka sissekantav pinnase hulk. Ehituse käigus väljakaevatavat pinnast saab kasutada kõrvalhoone ja konteineri esise täitmiseks, mis on oluliselt madalam ümbritsevast pinnast ja sademete korral pehme ja porine.
Sihtrühm: Lahendusest saavad kasu Karepa kandi inimesed ja rahvamaja ning raamatukogu külastajad. Meie rahvamaja külastavad eriti suvisel ajal paljud kollektiivid ka väljastpoolt meie maakonda.

 

Ettepanek nr 7: Tatruse terviseparki discgolfiradade rajamine
Eesmärk: Rajada Tatruse terviseparki discgolfi mängimiseks vajalikud rajad koos inventariga.
- Võimaldab harrastada discgolfi Haljalas
- Võimaldab inimestel rohkem värskes õhus aktiivselt liikuda
- Võimaldab korraldada discgolfi võistluseid
- Kasutuna seisva kinnistu rakendamine
Sisu: Tatruse tervisepark on planeeritud valla omandis olevale kinnistule aadressiga Võsu mnt 16b. Discolfi jaoks vajalike radade rajamine võiks toimuda 2019 kalendri aasta jooksul. Radade korrashoiu eest võiks edaspidi vastutada kohalik MTÜ.
Sihtrühm: Kõik Haljala elanikud, vanusest sõltumata. Võistluste läbiviimine tooks inimesi kohale ka väljastpoolt valda.