Hankemenetlused

« Tagasi

Hinnapakkumise päring: Haljala valla Haljala kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2032

JUHISED PAKKUJALE

 

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkumuse välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel. 5621 7200, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Asukoht:  Haljala vald, Lääne-Viru maakond

 

Arengukava koostamise lähteülesanne

Haljala valla Haljala kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2032  koostamisel juhindutakse kaugkütteseadusest ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.05.2015 määruse nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused" § 10 lõikest 2 ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhisest soojamajanduse arengukavade koostamiseks

 

Soojusmajanduse arengukava lahutamatuks osaks olev võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs peab muuhulgas ammendavalt käsitlema vähemalt alljärgnevaid teemasid:

  1. piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ja soojusmajanduse juhtimist KOVi tasandil;
  2. katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad (soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse kW/m; tarbimise suhe võrgu pikkusesse kWh/m, kaugküttevõrgu kadu %);
  3. soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja perspektiivsed soojuskoormused;
  4. soojuse hind ja tarbijate maksevõime;
  5. soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi säilimisel ning alternatiivsete soojusvarustuste lahenduste analüüs, kus tuleb käsitleda erinevate energiaallikate kasutamise võimalusi, kaugküttevõrgu arengut (sealhulgas võrguosade asendamine lokaalküttega) ning kaugküttelt lokaalkütte lahendusele üleminekut;
  6. soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus;
  7. soovituslik tegevuskava.

 

Soojusmajanduse arengukava peab sisaldama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.05.2015 määruse nr 40 § 10 lg 2 nimetatud võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüsil põhinevat soovitust, kas ja millisel viisil on kõige otstarbekam asjakohases võrgupiirkonnas jätkata kaugkütte arendamist või on otstarbekas piirkonna arendamisel üle minna kas osaliselt või täielikult lokaalkütte lahendustele.

Soojusmajanduse arengukava koostatakse koostöös võrgupiirkonna soojusettevõtjaga AS Haljala Soojus.

Hankijale üleantava Haljala kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2032 sisu tehniline osa peab olema kinnitatud 8. taseme volitatud soojusenergeetikainseneri või sellele vastavat taset omava isiku poolt. Pakkuja esitab sellise isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi (koopia kutsetunnistusest).

 

1.5  Pakkumuse keel eesti keel.

1.6  Pakkumuse hind esitatakse eurodes .

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada digitaalselt allakirjutatult e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 8.02.2021.a kell 8.00-ks.

 

1.8  Tööde teostamise aeg

1.8.1 Tööd teostamine 10.02-31.03.2021.

 

1.9  Pakkumise kehtivus

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 60 päeva.

1.9.2 Pakkuja vastutav isik peab omama vähemalt diplomeeritud soojustehnika inseneri kvalifikatsiooni. Pakkuja esitab vastutava isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi.

1.9.3 Pakkujal ei tohi esineda RHS § 38 lõik 1 punktides 1-3 sätestatud lihthankest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud asjaolude puudumise kohta.

 

1.10  Pakkumuste tagasilükkamine

1.10.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.10.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.