Hankemenetlused

« Tagasi

Pakkumismenetlus: Biojäätmete konteinerite ostmine Haljala valla elanikele

Haljala Vallavalitsus korraldab pakkumismenetluse biolagunevate jäätmete konteinerite (20 tk 140 l) ostmiseks Haljala valla elanikele.

Rahastamisallikaks on Haljala valla eelarve ja Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahendid heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaudu.

Pakkumus peab sisaldama tooteid ja nende transporti vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 2). Pakkumuse kirjeldus peab olema esitatud viisil, mis võimaldab hankijal kontrollida selle vastavust kõikidele tehnilises kirjelduses loetletud tingimustele. Sh toote margi ja/või mudeli nimetus ja tehnilised näitajad. Pakkumuses palume eraldi ridadena välja tuua toote ühikhind ja transpordi hind. Pakkumuse maksumuse palume välja tuua koos käibemaksuga ja ilma selleta.

Pakkumus peab kehtima 90 päeva, palume lisada sellekohane kinnitus pakkumusele.

Tehniline kirjeldus, millest pakkuja peab pakkumuse koostamisel ja edukaks osutunud pakkuja tellimuse täitmisel lähtuma, on esitatud lisas 2.

Pakkumuse esitamine:

Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama eestikeelse tõlke. Pakkumus peab olema alla kirjutatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt;

Pakkumuses peab sisalduma:

1. pakkuja nimi, aadress, registrikood;

2. pakkumuse hind.

Pakkumuse hinnana tuleb esitada toodete ja transpordi kogumaksumus.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.07.2022 kell 10.00.

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris Haljala Vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee, pealkirjaga „Biojäätmete konteinerid. Mitte avada enne 11.07.2022 kella 10.05".

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumismenetluse tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Hankija jätab endale õiguse astuda edukaks tunnistatud pakkujaga läbirääkimistesse. Läbirääkimiste objektiks võib olla lepingu sisu ning lepingu maksumus. Läbirääkimiste pidamise soovist, korrast ning läbirääkimiste toimumise ajast teavitab hankija pakkujat e-posti teel.

Pakkumismenetluse tulemusena sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga lisas 1 toodud tingimustega lepinguprojekti kohane ostu-müügileping.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 5 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkujapoolset pakkumusest taganemist.

Haljala Vallavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib toodete üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena.

Lisaküsimuste korral võtta ühendust e-posti aadressil anneli.kask@haljala.ee või telefonil +372 5669 4496.

Lisad:

Lisa 1 Ostu-müügileping

Lisa 2 Tehniline kirjeldus