Hankemenetlused

« Tagasi

Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine“

Lihtmenetlusega riigihange Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine"

JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva pakkumise eesmärk on soodsaima Pakkumuse välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2. Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501.

1.3. Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Ivar Lilleberg. Tel 551 0076, e-mail: ivar.lilleberg@haljala.ee

1.4. Andmed hanke kohta.

Objekti asukoht: Võsu alevik

Lühikirjeldus: Nimetus: Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude (sh Natura eelhinnang) eelhinnangu koostamine.

1.5. Pakkumuse keel eesti keel.

1.6. Pakkumuse hind esitatakse eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööde eeldatav teostamise aeg november 2020 kuni august 2021.

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

1.10 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.10.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv komisjon.

1.10.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi hanke eest vastutav isik. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi vastavalt lisatud hindamiskriteeriumide alusel (lisatud eraldi failis Hindamiskriteeriumid), lähtudes: maksumus 70%, varasemad samalaadsed tööd 20% ja varasemad samalaadsed tööd (keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine sh Natura eelhinnang) 10%.

Täidetavad vormid:

Pakkumus

Teise isiku hankepass

 

 

Küsimused vastused

  1. Millise ajaperioodi jooksul peab olema pakkuja poolt varasemalt teostatud sarnased tööd lõpetatud?

Ajaperiood ei ole hindamise kriteerium ning seda ei arvestata.

  1. Kas keskkonnamõju eelhinnangute tööde hulka loeb hankija ka teostatud KMH-d ning KSH-d?

Hindamiskriteeriumi järgi saab KMH KSH litsentsi omanik eelhinnangu kolmanda hindamiskriteeriumi järgi maksimum punktid. Nende arv ei ole oluline.

  1. Kas hankija peab Hindamismetoodika kirjelduses p 3 silmas juriidilise või füüsilise isiku poolt läbi viidud samalaadset tööd?

Kui eelhinnangu koostajaks määratakse füüsiline isik siis füüsiline isik, kui koostajaks määratakse ettevõte siis ettevõte.

  1. Hindamismetoodika kirjeldus p 3 – mis punktisüsteemiga hankija hindab KMH litsentsi olemasolu või eksperdirühmas osalemist?

Hindamiskriteeriumi järgi KMH litsentsi olemasolu annab maksimumpunktid. Eksperdirühmas osalemist hinnatakse arvuliselt ja pingerida koostatakse pakkujate järgi.

  1. Hindamismetoodika kirjeldus p 3 , et kui pakkuja esitab pakkumuse koosseisus KMH litsentsi, siis hankija ei eelda lisaks veel varasemate tööde loetelu esitamist ning hindab antud punkti all pakkujale 10 väärtuspunkti?

Litsentsi olemasolu annab maksimumpunktid ehk 10 punkti.

  1. Hindamismetoodika kirjeldus p 3. Kuidas hankija on määratlenud samalaadse töö kvaliteedi hindamise punktisüsteemi?

Hankija võrdleb eelnevalt koostatud eelhinnanguid vastavalt Keskkonnaministri 16.08.2017 määrusele nr 31. Kui eelnevad tööd on määruse kohased, saavad nad hindamisel KSH litsentsi ja juhtrühmas osalejate järel pingerea alusel punktid, aga mitte üle viie punkti. Kui eelnevates eelhinnangutes on puudujääke lähtuvalt määruses toodule langeb nende koht pingereas.

7. Kas teise isiku hankepass on vajalik täita ka alltöövõtu korral (geodeetilise alusplaani koostamisel)?

Teise isiku hankepass on vaja täita kui kasutatakse alltöövõttu. Geoalus on olemas. Panime selle hankedokumentide juurde.

8. Hindamiskriteeriumite alusel saab punkte varasemate samalaadsete tööde alusel. Kas        varasemad samalaadsed tööd võib esitada vabas vormis, kuna hanke juures ei ole vastavat vormi ja ka pakkumuse vormil ei ole vastavaid ridasid?

Varasemad samalaadsed tööd võib esitada vabas vormis.
 
9.            Manteeameti tingimustes on muuhulgas kirjas, et „Riigitee liiklusest põhjustatud häiringute ulatust tuleb planeeringu koostamisel hinnata vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016. a. määrusele nr 32 ning planeeringu kehtestaja kaalutlusotsusel kavandada vajadusel leevendavad meetmed häiringute, sealhulgas keskkonnaministri 16.12.2016. a. määruse nr 71 lisas 1 toodud müra normtasemete tagamiseks."  Kas tellija eeldab, et detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada ka müra modelleerimisega, et määrata müratasemeid? Või võib selle lugeda võimalikuks lisatööks, mis lepitakse kokku täiendavalt, kui selle järgi peaks vajadus tekkima?
 
Planeeringu tekst peab müra normtasemed välja tooma, müra tasemeid planeeringus ei ole vajalik hinnata. Müra modelleerimine võib olla lisa töö, seda eelkõige ehitusprojekti koostamisel. 
 
10.            Kas planeeringu koostamisel on kavas tellida ka dendroloogiline hinnang? Praegu lähteseisukohtades seda ei mainita.
 
Planeeringu koostamisel ei ole vaja dendroloogilist hindamist. 
 
11.            Planeeringuala joonisel on looduskaitsealune Võsu mänd näidatud justkui Tõusu tänava ääres Tõusu tee 6 maaüksuse juures. Maa-ameti kaardil on mänd Tõusu tn 1a krundil. Kumb on õige?
 
EELISes on Võsu männi asukoht vale. Võsu mänd paikneb Tõusu tee 6 maaüksusel ja asendiplaanil on kajastatud tema puhvrit lähtuvalt õigest asukohast ja EELISes määratud puhvri suurusest.
 
12. Kas saame õigesti aru, et kui KMH litsents on pakkumisele lisatud, siis ei ole vaja lisaks näidata varasemaid eelhinnanguid?
 
Kui KMH litsents on pakkumisele lisatud ei ole vaja lisaks näidata varasemaid eelhinnanguid.
 
13. Kas üks KMH litsents võib osaleda (allhankijana) ka mitmes pakkumises?
 
Üks KMH litsents võib osaleda mitmes pakkumises.
 

14. Varasemalt on läbi viidud Võsu põhikooli ja lasteaiahoone ideekonkurss. Kuidas planeeringu koostamisel arvestatakse ideekonkursi tulemustega?

Planeeringu eesmärk on määrata võimalikult suurt hoonestusala. Ehitusõiguse seadmisel tuleks arvestada ideekonkursile esitatud hoonete mahtusid, kõrguseid ja ehitusalust pinda.
 
15. Kas väljamaksete maksetähtaegu ja väljamaksete protsentuaalset osakaalu on võimalik lepinguprojektis muuta?
 
Maksetähtaegu ja väljamaksete protsentuaalset osakaalu on võimalik põhjendatud juhul lepinguga muuta. Põhjendatud juhuks võib lugeda kui Vallavalitsus otsustab KSH eelhinnangu põhjal algatada keskkonnamõjude hindamise. Lepingu sõlmimisel täiendame lepinguprojekti vastavalt.

16. Kas Tellijalt on võimalik tasu saada tegelikult teostatud tööde eest, kui omavalitsus otsustab detailplaneeringu menetluse lõpetada enne lepingus sätestatud makseetapi saabumist?
 
On võimalik. Lepingu sõlmimisel täiendame lepinguprojekti vastavalt.