Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

4.08.23

Haljala Vallavolikogu 16.05.2023 määrusega nr 43 on kehtestatud Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord, millega reguleeritakse Haljala valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavate 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemist, taotluste läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

 

Toetuse eesmärk ja toetuse liigid

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramise eesmärgiks on süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine vallas, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal ning vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise liigid on:

1) teenusepakkuja toetus – toetust makstakse teenusepakkujale töötasu ja vahendite soetamise kulude katmiseks;

2) õppuritoetus – toetust makstakse huvikoolis õppivale ja/või huvitegevuses osalevale õppurile;

3) transporditoetus – toetust makstakse huvikoolis õppiva ja/või huvitegevuses osaleva õppuri transpordikulude osaliseks katmiseks;

4) huvilaagri toetus – toetust makstakse teenusepakkuja korraldatavas laagris osalevale õppurile, kui õppur on õppeaasta jooksul omandanud huviharidust või osalenud huvitegevuses sama teenusepakkuja juures.

 

Toetuse taotlemise tingimused ja toetuse määrad

Õppuri-, transpordi- ja huvilaagri toetust saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haljala vallas ning õppur õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Alates 18. eluaastast saab õppur ise taotleda õppuritoetust.

Õppuritoetust makstakse huvikoolis õppivale õppurile õppeaasta eest ja huvitegevuses osaleva õppurile üheksa kuu eest. Õppuritoetust makstakse maksimaalselt ühes huvitegevuses osalemiseks või huvikoolis õppimiseks.

Õppuritoetuse maksimaalmäär on 70 protsenti õppemaksust või osalustasust, kuid mitte rohkem kui 250 eurot kuus ühe õppuri kohta.

Transporditoetust makstakse, kui huvitegevuse toimumise koht või huvikooli asukoht jääb õppuri elukohast vähemalt 15 kilomeetri kaugusele. Transporditoetust makstakse juhul, kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada maakonnasisese ühistranspordiga. Sellisel juhul kompenseeritakse sõidukulu huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks kommertsliini sõidupiletite alusel. Kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga, kompenseeritakse sõidukulud kuludokumendi alusel käesolevas korras sätestatud määras. Transporditoetust makstakse maksimaalselt kuni üheksa kuu eest.

Transporditoetust makstakse maksimaalselt 50 eurot kuus ühe õppuri kohta. Isikliku sõiduauto kasutamisel tekkinud sõidukulud kompenseeritakse 0,10 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 50 eurot õppuri kohta kuus.

Huvilaagri toetust makstakse ühes kalendriaastas ühe õppuri kohta maksimaalselt ühes huvilaagris osalemiseks.

Huvilaagri toetuse maksimaalmäär on 35 protsenti huvilaagri maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot huvilaagri kohta.

 

Toetuse taotlemine

Õppuritoetuse ja transporditoetuse taotlemiseks esitab 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja või alates 18. eluaastast õppur ise 15. oktoobriks või erandkorras 15. jaanuariks ametiasutusele taotluse toetuse saamiseks.

Huvilaagri toetuse taotlemiseks võib 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja või alates 18. eluaastast õppur ise esitada taotluse ametiasutusele jooksvalt kogu aasta vältel, kuid vähemalt kuu aega enne huvilaagri toimumist.

Toetuse taotlemine toimub läbi Haljala vallavalitsuse toetuste ja taotluste esitamise e-keskkonna. Erandjuhtudel võib taotlust esitada e-posti teel või paberkandjal.

Otsus toetuse määramise või mittemääramise kohta tehakse 30 päeva jooksul arvestades taotluse esitamise tähtaegadest.

 

Toetuse maksmine

Õppurile makstakse toetust igakuiselt kulu tõendava dokumendi alusel või huvihariduse/huvitegevuse teenuseosutaja arve alusel eelmise kuu eest.

Toetuste maksmiseks tuleb õppuri seaduslikul esindajal või alates 18. eluaastast õppuril ise esitada Haljala vallavalitsusele kulu tõendav dokument eelmise kuu kohta iga kuu 15. kuupäevaks. Kui kulu tõendavat dokumenti eelmise kuu kohta õigeaegselt ei esitata, ei kuulu toetus eelmise kuu eest väljamaksmisele.

 

Erakorraline toetus vähekindlustatud perele

Haljala vallavalitsusel on õigus määrata lähtuvalt pere sotsiaalmajanduslikust olukorrast erakorraline toetus huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks. Erakorralist toetust on pere õigustatud saama, kui pere sissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on võrdne või madalam kui käesoleval aastal kehtiv kahekordne toimetulekupiir.

Erakorralise toetuse taotlemisel esitab lapsevanem koos huvihariduse toetuse taotlusega dokumendid leibkonna kõigi liikmete sissetulekute ja eluasemekulude kohta.

 

Vaata ka

Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse avaldus

 

Küsimused ja lisainfo

Liis Kütt / toetuste spetsialist

tel 5656 6931 / e-post Liis.Kytt@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER