Haljala valla kaasav eelarve

28.12.21

Kaasava eelarve koostamisega antakse elanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarvesuuruseks  on 10 000 eurot.

ETTEPANEKUTE ESITAMINE

Kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane isik.

Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele paberkandjal aadressil Mere 6, 45501 Võsu alevik või Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;

3) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu;

4) hinnangulist maksumust;

5) muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

ETTEPANEKUTE HINDAMINE JA RAHVAHÄÄLETUS

Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon. Komisjon annab ettepaneku esitajale võimaluse ettepaneku täpsustamiseks ja parandamiseks.

Ettepanekuid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1) esitatud ettepaneku originaalsus;

2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;

3) esitatud ettepaneku teostatavus;

4) ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

Ettepanekud, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud nõuetele, ületavad ilmselgelt määruse paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul, kõrvaldatakse menetlusest.

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse valla veebilehel ja Facebook-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

HÄÄLETAMINE

Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletamise hetkel Haljala vallas.

Hääletada saab elektrooniliselt Haljala valla kodulehel ning paberkandjal Haljala vallamajas ja teenuskeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi).

Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

ETTEPANEKU REALISEERIMINE

Realiseerimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa eelarves etteantud summat, kuni olukorrani kus paremusjärjestuses järgmist ideed ei ole võimalik enam täies mahus rahastada.

Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse alusel kinnitab vallavalitsus realiseerimisele kuuluvad ettepanekud ja korraldab nende täitmise. Vallavalitsus informeerib sellest Haljala Vallavolikogu. Tulemused avaldatakse muuhulgas valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla Facebook-i lehel.

 

Vaata ka

Kaasava eelarve rakendamise kord Haljala vallas

Toimetaja: KENT KERNER