Käsmu küla Kanarbiku, Suksu ja Põllu 14b DP

28.12.17

Käsmu küla Kanarbiku (92201:014:1391), Suksu (92201:014:1371) ja Põllu 14 b (92201:014:1381) kinnistutele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.10.2011 korraldusega nr 541 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 3000 m², elamumaa.

Planeeringu eesmärk on kinnistute ümberjagamine kaheks, ehitusõiguse määramine elamutele, tehnovõrkude, kitsenduste ja liikluskorralduse lahendamine.

 

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 188.

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP trassid

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA