Kehtetuks tunnistatud ja lõpetatud detailplaneeringud

1.02.23

Altja küla, Eisma küla, Karula küla, Koljaku küla, Käsmu küla, Lobi küla, Palmse küla, Toolse küla, Vainupea küla, Vergi küla ja Võsu aleviku detailplaneeringute menetluste lõpetamine

Haljala Vallavalitsus otsustas oma 16.09.2021 korraldusega nr 398 lõpetada 35 detailplaneeringu menetluse.
Detailplaneeringute menetlus lõpetati tulenevalt menetlusprotsessi pikkusest ja tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest.
Detailplaneeringute menetlemise lõpetamise korralduse eelnõu oli valla veebilehel avalikustatud 07.-15.08.2020. Selle aja jooksul vastuväiteid ega pretensioone ei esitatud.


Detailplaneeringute menetluste lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda SIIN.

Mustoja küla Laine 

Mustoja küla Laine maaüksusele algatati Vihula Vallavalitsuse 03.10.2006 korraldusega nr 392 detailplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks oli ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonele, tehnovõrkudele, juurdepääsuteedele ja kitsendustele. 

Haljala Vallavalitsus lõpetas detailplaneeringu koostamise 17.04.2019 korraldusega nr 216.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

 

Võsu alevik Vabaduse tn 3

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõikele 2 teada, et Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 77 lõpetati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamine lõpetati PlanS § 129 lõike 1 punkti 2 alusel, mille kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnisasja omanik esitas 19.01.2023 Haljala Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER