17.09.19

 

Kohanime määramine

 

Ruumiandmete seaduse § 44 ja § 54, kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 , § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08.10.2015.a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem", Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine" alusel

 

Haljala Vallavalitsus otsustab:

 

  1. Määrata Haljala vallas Vergi külas tee nr 8875008 liikluspinnale kohanimi vastavalt lisatud skeemile:
    1. Luige tee
  2. Korraldus edastada kohanimenõukogule ja kohanimeregistrile.
  3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  4. Korralduse peale võib esitada Haldusmenetluse seaduse alusel vaide Haljala Vallavalitsusele (asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik) või Halduskohtumenetluse seadustiku alusel kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajasse (Kooli tn 2, Jõhvi) 30 päeva jooksul korralduse saamise päevast arvates.

 

Korraldus koos skeemiga

Kohanime määramine 12. september 2019 korraldus nr 479

Toimetaja: KATRIN KIVI

Kohanimede määramine Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringuga moodustatavatele liikluspindadele

9.04.19

 

Haljala Vallavalitsus on esitanud eelnõu määrata Haljala vallas Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringuga moodustatavatele liikluspindadele järgmised kohanimed 

  1.  krunt nr 7 liikluspinnale Taeva tänav
  2. krunt nr 13 liikluspinnale Kungla tänav

Kohanimede määramine Võsu alevikus 

Toimetaja: RIINA MUST
27.11.18
Kohanimede määramine Lainela tänav Käsmus 
Toimetaja: KATRIN KIVI

KOHANIMEDE MÄÄRAMINE JA AADRESSIDE MUUTMINE

27.11.18
 
2.05.16

KOHANIME MÄÄRAMINE

Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:

1) haldusüksus;

2) osavald ja linnaosa; 

3) asustusüksus;

4) tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis;

5) raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või –jaam, sadam tuletorn; 

6) riigimaantee, kohalik maantee ja eratee.

Osavallale ja linnaosale, ühissõidukipeatusele, tänavale või muule ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus. Kohanime määramise algatab kohalik omavalitsus või füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime otsuse tegemist. Haljala vallas määratakse kohanimi Haljala Vallavalitsuse määrusega. 

Kohanimi peab vastama kohanime määramise nõuetele ja peab olemas olema selgesti määratav nimeobjekt. 

Kohanime määramise nõueteks on:

1)  Eesti kohanimed peavad olema eestikeelsed. Lubatud on  aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandid;

2) kohanimi kirjutatakse eesti-ladina tähestikus;

3) nimeobjektil on üks ametlik nimi v.a. juhul, kui on lubatud põhi- ja rööpnimi; 

4) erinevad nimeobjektid ei tohi olla samanimelised;

5) kohanime määramisel tuleb eelistada aja ja kultuuriloolisi nimesid.

Selgitusi kohanime määramisel jagab Kohanimenõukogu. Kohanimede üle arvestust peab Riiklik Kohanimeregister  ja sinna pääseb siit: Kohanimeregister

 

AADRESSIDE MÄÄRAMINE 

Haljala Vallavalitsus on Haljala valla territooriumil seatud koha-aadresside määrajaks ning vastutajaks, et aadressisüsteem oleks loogiliselt üles ehitatud ning kõik koha-aadressid vastaksid õigusaktides sätestatud nõuetele. Aadressi määramise toimingud teeb vallavalitsus omal algatusel, kuid võib algatada ka riigiasutuse ning füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Vallavalitsus teavitab kinnisasja omanikku koha-aadressi määramisest, küsides tema arvamust. Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul. Arvamuse mitteesitamisel loetakse, et omanik on aadressi määramisega nõus.

Koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressandmete süsteemiga.

Koha-aadress on kohustuslik määrata hoonetele, aadressi vajavale hooneosadele ja hoonestatud või hoonestatavatele maaüksustele.

 

Toimetaja: KATRIN KIVI