Projekt nr 20.8.01.23-0016 „Haljala valla tuuleparkide eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldamise juhtimine“

20.12.23

Haljala vallavalitsus sai tuuleparkide eriplaneeringu koostamise juhtimiseks Riigi Tugiteenuste Keskuselt toetust 46 606,63 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 10.08.2023 kuni 31.12.2025.  Projekti rahastatakse 100%-liselt Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest, omafinantseeringut ei kaasne.

Toimetaja: KENT KERNER

Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine Haljala vallas

20.05.22

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Haljala vallavalitsuse projekti „Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine Haljala vallas" 26 263 euroga kiirkompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite ostuks, valla omafinantseering on 9227,40 eurot.

Projekti eesmärgiks on innustada Haljala valla elanikke biolagunevaid jäätmeid liigiti koguma kompostides neid nõuetele vastavates kompostrites või andes üle jäätmevedajale (alates 01.09.2022). Sedasi on võimalik vähendada tunduvalt segaolmejäätmetes biolagunevate jäätmete osakaalu ning annab ka kohalikele elanikele võimaluse väiksemateks jäätmeveo arveteks. Kiirkompostrid võimaldavad efektiivsemalt toota ka kompostmulda, mida saab edukalt oma majapidamises ära kasutada.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Toimetaja: KENT KERNER

Haljala rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

17.01.22

Haljala vallavalitsus sai 2021. aastal toetust maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA) Haljala rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks.

Tööd teostati ajavahemikul juuli kuni november 2021, peatöövõtja oli Zepparth OÜ. Tööde kogumaksumuseks kujunes 55 000 eurot, millest toetuse määr oli 75 protsenti.

Küttesüsteemi kaasajastamine ja torustiku väljavahetamise tulemusel on kõrvaldatud avariioht, vähenenud soojakulud ja paranenud hoone sisekliima ning siseruumide üldilme.

Toimetaja: KENT KERNER

Haljala aleviku Tallinna maantee kergliiklustee III etapp

29.06.21

Haljala aleviku Tallinna maantee kergliiklustee III etapp on valmis.

Kergtee ehitamiseks sai Haljala vald regionaalarengu programmi kergliiklusteede toetusskeemist toetust 83 833,12 eurot, valla omaosalus oli 25 366,88 eurot.

Tööd teostas Warren Teed OÜ.

Toimetaja: KENT KERNER

Haljala valda loodi uued avalikud WiFi levialad

10.02.22

2021. aasta alguses viidi Haljala vallas lõpuni Wifi4EU projekt, millega loodi avalikuks kasutamiseks mõeldud uued WiFi levialad.

Uued WiFi levialad asuvad Haljala vallamajas ja selle ümbruses (Mere tn 6, Võsu alevik), Võsu Kooli ja spordihoone vaheline ala (Tõusu tn 4 – Kooli tn 1, Võsu alevik), Haljala Rahvamaja ja selle ümbrus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik), vallavalitsuse Haljala teenuskeskus ja selle ümbrus (Rakvere mnt 3, Haljala alevik), Võsu rannaala (Mere põik 6, Võsu alevik) ja Võsu päästehoone ja sadama vaheline ala ning sadama ümbrus (Mere põik 6 – Piiri tn 6, Võsu alevik).

WiFi4EU on algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta kvaliteetset WiFi ühendust avalikes kohtades, nagu parkides, väljakutel, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides kõikjal Euroopas.

Haljala vald sai uute WiFi levialade loomiseks toetust 15 000 eurot. Avaliku interneti leviala loomiseks korraldati hange, mille võitis Telia Eesti. 

Toimetaja: RIINA MUST

Projekt "Väikelahendused Haljala valla koolide HEV õpilastele"

25.01.21

Projektitoetust taotleti taotlusvoorus Kaasava hariduse  põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020

Projekti number: 2014-2020 1.04.19-0156

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2019-31.12.2020

Eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärgiks on parandada Haljala valla koolide füüsilist õpikeskkonda nii, et HEV õpilane saaks õppida elukohajärgses koolis: et kooli füüsiline õpikeskkond toetaks muutunud õpikäsituse rakendamist, looks võrdseid võimalusi õppes osalemiseks ning digipöörde läbiviimist. Käesolev projekt on seotud hariduse arengukava ehk strateegiaga „Eesti elukestva õppe strateegia 2020", programmidega „Digipöörde programm" ja „Üldharidusprogramm".

Rahastamise allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond, omaosalus valla eelarvest.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti maksumus: 33 600 eurot, millest omafinantseering 5040 eurot.

Toimetaja: KENT KERNER

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Haljala vallas“

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Haljala vallas"  2020. a

 

Kohandatud on kuue Haljala valla puudega inimese hügieenitoiminguid nende elukohas. Läbi kohanduste on parandatud projektis osalejate elukvaliteeti, tagatud hügieenitoimingud vastavalt puudest tulenevale erivajadusele. 

Kohandatud on ühe Haljala valla puudega inimese liikumistingimusi inimese elukohas. Läbi kohanduse on parandatud projektis osaleja elukvaliteeti, ehitatud pääsutee vastab kohanduse saaja erivajadustele ja võimaldab takistusteta ligi- ja väljapääsu.

Projekti kogumaksumuseks kujunes 30 302,49 eurot, sh Euroopa Liidu toetusfondist 17 867 eurot ja omafinantseering 12 435.49 eurot.

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Haljala vallas" 2019. a

 

Kohandatud on viie Haljala valla puudega inimese hügieenitoiminguid nende elukohas. Läbi kohanduste on parandatud projektis osalejate elukvaliteeti, tagatud hügieenitoimingud vastavalt puudest tulenevale erivajadusele. 

 

Projekti kogumaksumuseks kujunes 27 496,72 eurot, sh Euroopa Liidu toetusfondist 17 828,75 eurot ja omafinantseering 9667,97 eurot.

 

 

 

 

 

Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine

Juunis 2020 algasid Võsu rannaala ehitustööd, mis kestsid kokku kuus kuud. Objekt valmis novembris 2020. 

Idee sünnist ja taotluse esitamisest 2016. aastal kulus projekti teostuseni neli aastat.

Projekti kogumaksumus oli 726 480 eurot, millest 511 098,42 eurot tuli Euroopa Regionaalarengu Fondi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest. 

Projekteerija Raadius Arhitektid OÜ, peatöövõtja Revin Grupp OÜ ja omanikujärelevalve Pikk Silm OÜ.

Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu läbiviimine

Lääne-Virumaa kuus kohalikku omavalitsust (Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald) esitasid Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ühistaotluse „Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside" taotlusvooru. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ning omafinantseeringu osa projektis katavad uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.

Eesmärk ja tulemus: Uuringu tulemustega pannakse alus maakonnas avaliku ruumi ning inimeste liikumisharjumuste kujundamisele otstarbekate ja jätkusuutlike lahenduste suunas.

Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringu andmeid kasutatakse Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel avaliku ruumi ja elanike liikumise (sh ühistranspordi) otstarbekaks ja jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Projekti sisu: Lääne-Viru maakonnas koostavad hetkel valla üldplaneeringut kuus kohalikku omavalitsust: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viiakse ühiselt läbi liikuvusuuring, mis annab olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti maksumus: selgub täpsemalt pärast lihthanke läbiviimist, toetuse osa on 30 000 eurot.

Projekti periood: 01.11.2019-01.07.2020 (eeldatav abikõlblikkuse tähtaeg).

Lisainfo/hetkeseis: uuringu läbiviija selgitatakse välja lihthankemenetluses.

Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine“

Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringutoetuse on saanud projekt „Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine". Projekti kogumaksumus on 724 346,74 eurot, kaasrahastajana panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 511098,42 euroga, omaosalus on 213248,34 eurot.

Projekti tulemusena paraneb Võsu rannaala üldine ilme ja lisanduvad atraktiivsed võimalused rannapuhkuse veetmiseks. Võsu rand (kokku on ranna-ala 20 ha) on suveperioodil Lääne-Virumaa populaarseim rand. Puhkajad eelistavad külastada supluskohtasid, kus on tagatud kõik vajalikud tingimused: puhas merevesi ja hooldatud liivarand, rannavalve, riietuskabiinid, kaasaegsed tualetid ja pesemisvõimalused, mitmekesised atraktsioonid nii lastele kui täiskasvanutele.

Projekti tulemusena uuenenud Võsu ranna-alal on mänguväljakud, liumägi, välja ehitatud nõuetekohane valgustatud parkla arvestades puhkepiirkonna vajadusi (parkimiskohad turismibussidele), kaks randa teenindavat abihoonet (WC-d, dušid), pumptrack rula, triki-ja tõukerataste kasutajatele, korvpalli- ja rannajalgpalliväljak, atraktsioonina lisandunud veeratas, virgestusala (välijõusaal), lamamisplatvorm, infotahvlid rannaala kaardiga. 

Ehitustööde kavandatav algus on 2019.aasta sügisel, tööde valmimise lõpptähtaeg on 01.veebruar 2021.