Korraldatud jäätmevedu Vihula piirkonnas

18.07.22

Alates 01.08.2017 teostab olmejäätmete vedu Vihula valla haldusterritooriumil

                                  Eesti Keskkonnateenused AS

Kontaktid: lühinumber 19199; Tallinn, Rapla, Rakvere - 640 0800
Piirkonna müügiesindaja: Rainer Randveer tel. 515 5417
e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee; rakvere@keskkonnateenused.ee

Küsimused, selgitused:

1.     Teenindamisest Võsu alevikus, Käsmu – ja Vergi külas.

Olmejäätmete veo teenuse osutamine toimub varasemalt, Ragn-Sells AS teenindusperioodil, toimunud tühjendusega samadel alustel. Jäätmed tuleb üle anda konteineris. Väike erisus on Võsu alevikus ja Eisma külas „väikekoht" nimetust kinnistu nimes sisaldavate kinnistute osas kus on juurdepääs suurele jäätmeveokile olnud keeruline (Eisma külas: Eisma väikekoht, Kajaka väikekoht, Laine väikekoht, Mere väikekoht, Ranna väikekoht, Sõnajala väikekoht, Toominga väikekoht; Võsu alevikus: Lootose väikekoht, Sambla väikekoht, Sooserva väikekoht, Võpsiku väikekoht, Tiigi väikekoht, Männiku väikekoht, Sääse väikekoht). Erisus tuleneb sellest, et nimetatud piirkondadest kogutakse olmejäätmed selleks kohandatud väikebussi. Väikebussi kasutamine võimaldab juurdepääsu ja jäätmete kogumise kinnistutelt, millele ligipääs ei ole olnud suure jäätmeveokiga võimalik. Nendes piirkondades tuleb paigaldada jäätmed 100 - 150 l jäätmekottidesse ja seejärel kotiga konteinerisse (ühe koti orienteeruv kaal kuni 10 kg) et vedaja saaks jäätmed kottidega väikebussi laadida ilma, et need seal laiali pudeneks. Sama kehtib ka juhul kui kasutatakse näiteks 240 l või suuremat konteinerit - ikka jäätmed 100 – 150 jäätmekottidega.

Kuna Eisma küla on valla üldplaneeringu alusel terves ulatuses hajaasustusega ala on seal lubatud olmejäätmeid tühjenduspäeval välja panna ka jäätmekotiga, tingimusel, et  kinnistu omanik tagab jäätmekoti üleandmise vedajale kahjustamata (lindude, loomade poolt katki kiskumata) kujul. Kui linnud, loomad võivad jäätmekoti lõhkuda, tuleb jäätmevaldajal ikkagi konteiner muretseda ja jäätmekott vedajale üleandmiseks sellesse paigutada.

2.     Millised muudatused on seoses vedaja vahetumisega valla teistes piirkondades jäätmete kogumisel ja veol.

Vihula valla teistes piirkondades olmejäätmete kogumisel ja veol olulisi muutusi ei ole. Jäätmete kogumine toimub samadel põhimõtetel kui eelmise vedaja ajal. Kõige olulisem on täpsustada vedajaga jäätmete (konteiner, kott) üleandmise täpne asukoht. Tuleb arvestada, et kõigile kinnistutele ei ole jäätmeveokil võimalik (mõistlik) värava taha sõita, seega tuleb suhtuda ka veoki juhti mõistlikult ja mõistvalt ja viia konteiner (kott) võimalikult sellise tee äärde kus veok teed ja veokit kahjustamata liikuda saab.

3.     Konteineri rentimine

Konteinereid on võimalik rentida nii Eesti Keskkonnateenused AS-lt kui jätkata (meie andmetel) Ragn-Sells AS rendikonteinerite kasutamist.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilisest vabastamisest.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilist vabastamist saab taotleda Vihula Vallavalitsuselt juhul,  kui talveperioodil kinnistut ei kasutata. Maksimaalne perioodilise vabastamise õigus on vallavalitsusel alates 01. oktoobrist kuni 30. aprillini ja kuni viieks aastaks s.o. 2017 – 2022.

4.     Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisest.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist on võimalik taotleda kinnistute osas mida aasta vältel ei kasutata.

5.     Veograafikust sagedasem tühjendussagedus.

Tühjendussagedused :

Tiheasustusega aladel (Võsu, Käsmu, Vergi)

Minimaalne lubatud tühjendussagedusvähemalt iga 28 päeva järel ja minimaalne jäätmemahuti maht on 100 l.
Väljaspool tiheasustusala minimaalne lubatud tühjendussagedus vähemalt iga 84 päeva järel ja minimaalne jäätmemahuti maht on 140 l.

Veograafikust sagedasema veograafiku soovist tuleb teavitada vedajat (kontaktandmed leiate käesoleva teate algusest või teenuse lepingust).

6.     Veograafikust harvem tühjendussagedus.

Kui saadud Lepingus on hajaasustusega piirkonnas asuva kinnistu osas märgitud tühjenduseks iga 28 päeva järel e kord kuus, aga reaalne vajadus on näit. iga 84 päeva järel e. üks kord kvartalis (iga kolme kuu järel) siis tuleks postiga saates lepingusse juurde kirjutada või e-postiga saates märkida kaaskirja, et soovite tühjendust iga 84 päeva järel ja paluge saata uus veograafik (uued veograafikud saadetakse ainult e-postiga). Kirjutage selgituseks, et tegemist on hajaasustuses asuva kinnistuga.

7.     Te ei ole saanud olmejäätmete veo lepingut Eesti Keskkonnateenused AS-lt.

Pöörduge ülaltoodud Eesti Keskkonnateenused kontaktandmetel.

8.     Teenuse osutamisest pühapäeval.

Alates 01. augustist teostab Eesti Keskkonnateenused AS vedu väljasaadetud veograafikute alusel ja veo päevadel. 2018 aasta alguses, kui teenuse normaalne rütm on saavutatud, on teenuse pakkuja pidanud reaalseks, et kevadest on võimalik kaaluda jäätmete veo teenuse osutamise päevana ka pühapäeva kui selleks on piisavalt suur huvi.

9.      Olmejäätmete vedu reguleerivad õigusaktid:

Jäätmeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017002

Vihula valla jäätmehoolduseeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/414022017004?leiaKehtiv

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/414022017005?leiaKehtiv

Taotlusvormid  

Pakendikonteinerite asukohad

Vihula valla jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vihula valla jäätmekava

Vihula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Teenustasu piirhinna kehtestamine

Toimetaja: ALEXEY DEMIN