Haljala valla kriisikomisjon

Haljala valla kriisikomisjoni koosseis:

- komisjoni esimees Ivar Lilleberg - vallavanem,

- komisjoni aseesimees Annes Naan - majandus- ja hankejuht,

- komisjoni liige Riina Must - vallasekretär,

- komisjoni liige Kuldar Pärn - keskkonnaspetsialist,

- komisjoni liige Airi Öösalu - sotsiaaltöö juht,

- komisjoni liige Ivo Tupits - Haljala Kooli direktor,

- komisjoni liige  Liina Altroff - Võsu Kooli direktor,

- komisjoni liige Riina Tamberg - Haljala Lasteaed Pesapuu direktor,

- komisjoni liige Martti Samolberg - Haljala Rahvamaja juhataja,

- komisjoni liige Aivar Maurer - AS Haljala Soojus juhataja,

- komisjoni liige Valdek Kilk -  MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing.

 

Vastavalt Haljala Vallavalitsuse 28.03.2018 määrusega nr 3 kinnitatud Haljala valla kriisikomisjoni põhimäärusele

on kriisikomisjoni peamised ülesanded:

Komisjon tutvub ja võtab teadmiseks:
1) Haljala valla tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja Haljala Vallavalitsusele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP);
2) omab ülevaadet Haljala valla territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
3) omab ülevaadet riiklike järelvalveasutuste poolt ohutuse ja turvalisuse tagamiseks tehtud ettekirjutuste täitmisest Haljala Vallavalitsuse hallatavates asutustes.

Komisjon esitab ettepanekuid:
1) Haljala Vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
2) Haljala vallas hädaolukorra lahendamiseks (sh üldhuviteenuste) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks.

- Teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega.

Teeb ettepaneku Haljala Vallavalitsusele ulatusliku evakuatsioonialaste kohustuste täitmise kohta: evakuatsioonikohtade määramiseks, evakuatsioonikohtades plaani koostamiseks, Politsei- ja Piirivalveameti abistamiseks hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel.

Kooskõlastab Haljala Vallavalitsuse kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega.

Abistab Haljala Vallavalitsust elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel.

Abistab vajaduse korral Haljala Vallavalitsust korraldatava elutähtsa teenuse ulatuslikku või raskete tagajärgedega katkestuse lahendamist.

Aitab kaasa hädaolukorras abivajajate väljaselgitamisele ja nende abistamisele.

Abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid.

Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid.

Abistab Haljala valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

- Esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (soovitavalt jooksva aasta 1. detsembriks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

Toimetaja: RIINA MUST