Menetluses olevad detailplaneeringud

29.12.17

Võsu keskväljaku DP (Mere tn 55 ja Mere tn 67 vaheline ala)
DP eskiis
DP hoonestus.parkla
DP sihtotstarbed
DP trassid
DP seletuskiri
DP Keskuse Pood 

* Karepa küla Rannamänni maaüksuse (88703:003:1105; 3 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsus 06.oktoobri 2009 korraldusega nr 742 DP koostamine. Eesmärgiks maaüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine elamutele, abihoonetele, kommunikatsioonidele.

Rannamänni DP asendiplaan

* Altja küla Toomarahva maaüksusele (88703:001:0820, 0,85 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsus 29.09.2009 korraldusega nr 709 detailplaneeringu(DP) koostamine. 
Eesmärgiks maaüksuse jagamine kuni kolmeks ja ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele.

Toomarahva DP asendiplaan

 

 

 

 

Võsu spordiväljaku ( riigireservmaa ettepanek AT0610260063, Spordi tn lõpus)
spordiväljaku DP eskiis
spordiväljaku DP seletuskiri

* Vihula Vallavolikogu poolt 15. mai 2008 otsusega nr 178 algatat1 „Vihula valla Võsu aleviku Jaanioja detailplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi" koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vihula valla Võsu aleviku Jaanioja (92201:002:0026) kinnistul maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede lahendamine, olulisemate  arhitektuurinõuete   seadmine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata arendustegevusega kaasnevaid mõjusid Lahemaa Rahvuspargi, sh ka kui NATURA 2000 võrgustikuala kaitse-eesmärgile ja maastikuväärtuste kaitsele ning leida parim võimalik lahendus arendustegevuseks, et tagada pärandkultuurmaastiku kaitse, Lahemaa kaitse-eesmärkide täitmine. 
Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja  on Vihula Vallavalitsus (Mere tn 6, Võsu); koostaja Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ ( J. Kuperjanovi 16, Tartu 50409 , 5093572, uku@arhidee.ee); keskkonnamõju  strateegilise hindamise ekspert on Tõnu Oja (Sepavälja 39, Tartu 50115, 5037049, tonu.oja@ut.ee . Planeerimisdokumendi algataja ja kehtestaja on Vihula Vallavolikogu ( Mere t. 6, Võsu 45501 ). Järelevalve teostaja: keskkonnaamet.  Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda Vihula Vallavalitsuses ja valla kodulehel aadressil http://vana.vihula.ee/  Aruanne on allalaaditav ka aadressilt http://taurus.gg.bg.ut.ee/toja/vosu/ . KSH programmi  avalik väljapanek  kestis  25. veebruar 2009 kuni 11. märts 2009.* KSH programmi kohta sai kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni avaliku arutelu toimumiseni 13. märts 2009  planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdile ja Vihula  Vallavalitsusele. Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu  toimus reedel, 13. märtsil, algusega kell 11.00 Vihula Vallavalitsuse saalis, Mere tn 6, Võsu alevik.
DP eskiis
DP seletuskiri


* Võsu aleviku  Rakvere tee 5 (92201:002:0027) maaüksusele on algatatud Vihula Vallavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 211 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldav DP. 
Eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine, tehnosüsteemide, vajalike piirangute ja servituutide määramine. 
Maaüksuse suurus on 2828 m²

* Võsu aleviku Aasa tn 5 maaüksusele (92201:003:1290, 1200 m²) on algatatud vallavalitsuse 07.10.2008 korraldusega nr 1380 DP. 
Eesmärk  on ehitusõiguse määramine üksikelamule, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. 

* Võsu aleviku Metsa tn 27 maaüksusele(92201:002:0590, 2641 m²) algatati Vihula Vallavolikogu 09.10.2008 otsusega nr 218 üldplaneeringut muutev DP . Eesmärk on Võsu jõe ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse määramine üksikelamule;  liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. 
DP hoonestus
DP trassid
DP seletuskiri

* Võsu aleviku Rakvere tee 16 maaüksusele (92201:003:0025;  0,2 ha) algatati Vihula Vallavalitsuse 11.novembri 2008 korraldusega nr 1540 detailplaneering.  Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine bensiinijaamale; liikluskorralduse, tehnovõrkude, keskkonnakaitseliste abinõude lahendamine, vajalike kitsenduste määramine.

* Võsupere küla Mudila maaüksuse detailplaneeringu eskiis 
Vaade 
kirdest
Vaade kagust
Vaade edelast
Vaade loodest

* Altja  küla Tooma  (88703:001:0864)   maaüksusele algatati vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega nr 1420 DP. Maaüksuse suurus kokku  0,64 ha .  
Eesmärk  on ehitusõiguse määramine üksikelamule ja abihoonele;  liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. 

 Menetluses on veel: 
* Tiigi külas asuvate Ülesoone II ja Ülesoone III (88702:002:0011; 88702:002:0012, 5,3 ja 7,0 ha, maatulundusmaa) detailplaneeringumenetlus.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.
(Detailplaneeringu seletuskiri ja illustratsioon)


Vihula Vallavolikogu 28.01.2008 otsusega nr 162 on algatatud üldplaneeringu muudatusettepanekut sisaldav Toolse linnuse DP Toolse küla Toolse kindluse katastriüksusele (88703:003:0154), suurusega 1,8 ha. DP eesmärk on ehitusõiguse seadmine, looduskaitsealaste abinõude määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Keskkonnamõju strateegilist hindamist otsustati mitte algatada.
3.5. Vihula Vallavalitsus algatas 12. augusti 2008 korraldusega nr 1229 Võsu aleviku Mere tn 1 maaüksuse (92201:001:0014) detailplaneeringu. Maaüksuse suurus on 2753 m², elamumaa. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine; ehitusõiguse määramine, parkimise, haljastuse ja tehnosüsteemide lahendamine.

* Käsmu küla Neeme tee 34 maaüksusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 20.mai 2008 korraldusega nr 526 DP. Moodustatakse 4 krunti, kolmele krundile nähakse ette Käsmule sobiv elamu ja abihoone.
DP avalik arutelu toimus 10.03.2009 Käsmu rahvamajas algusega kell 18.00.
DP eskiis (vastu võetud vallavalitsuse 22.12.2008 korraldusega nr 1618)

maaüksuse asendiplaan
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena Vihula Vallavalitsus peab vajalikuks teha parandused planeeringusse, mille tulemusena muutub põhilahendus (väheneb kruntide arv 4-lt maksimaalselt 3-le, keskmine suurus muutub ca 1000-lt m² ligikaudu 1300-1400-le m²-le).
 
* Vihula Vallavalitsuse 17.02.2009 korraldusega nr 63 on vastu võetud Võsu aleviku Lepispäe 1 (92201:004:2393) maaüksusele koostatud DP. Planeeringulahendus näeb ette 7 maaüksuse moodustamise, millest neljal nähakse ette ehitusõigus ühepereelamutele.

DP eskiis
DP seletuskiri
maaüksuse asendiplaan

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA