MIDA TEHA, KUI SOOVIN EHITADA?

29.10.19

MIDA TEHA, KUI SOOVIN EHITADA

Järgnevalt anname väikese ülevaate sellest, mida on teil vaja teha selleks, et seaduslikult ehitada.

1) Esmalt tuleb välja selgitada, kas teie poolt soovitud tegevus on ehitustegevus ehitusseadustiku mõistes. Ehitusseadustik (edaspidi ka EhS) on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee

Ehitusseadustiku  § 4 kohaselt loetakse ehitustegevuseks järgnev tegevus:

(1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

(2) Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

(3) Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:

1) muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;

2) muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;

3) paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;

4) muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;

5) viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;

6) taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

(4) Ehitise lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale olemuslikult uus ehitis, on tegemist ühe ehitise lammutamise ja teise ehitise ehitamisega, see tähendab püstitamise või rajamisega. Ehitis on olemuslikult sarnane, kui selle kasutusotstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu.

(5) Tehnosüsteem on ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega.

 

2) Kui te soovite teostada eelpool nimetatud ehitustegevust, siis soovitame pöörduda Haljala Vallavalitsuse poole, kes annab teile nõu, milliseid lubasid teil ehitustegevuseks vaja taotleda on ning kas eelnevalt on vajalik taotleda ka projekteerimistingimused või koostada detailplaneering.

 

3) Teatud juhtudel on ehitamine võimalik üksnes kehtiva detailplaneeringu alusel. Planeerimisseaduse (edaspidi ka PlanS) § 125 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks; olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust; olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks; olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga. Lisaks eelnevale on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul.

Planeerimisseadus on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016018

Haljala valla üldplaneering on kättesaadav siit: http://haljala.kovtp.ee/uldplaneering

Planeeringu koostamise kohta saate täiendavalt infot vallavalitsuselt.

 

4) Kui detailplaneeringut vaja ei ole, siis on teatud juhtudel vajalik enne projekti koostamist ja enne ehitusloa taotlemist taotleda Haljala Vallavalitsuselt projekteerimistingimused. Projekteerimistingimused on eelnevalt vajalikud ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks (uusehitis) või olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% olemasolevast mahust või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb esitada Haljala Vallavalitsusele taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks. Taotluse vormid on kättesaadavad siit: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

 

5) Igaüks saab ka ise ehitusseadustiku LISA 1 olevast tabelist järgi vaadata, kas soovitud ehitustegevuse jaoks on vajalik taotleda ehitusluba või piisab ehitusteatise esitamisest ning kas soovitud tegevuse jaoks on vajalik esitada ka ehitusprojekt. Ehitusseadustiku (EhS) LISA 1 tabel on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/7201/6028/Lisa_1.pdf##

Ehitusloa või ehitusteatise vajadus lähtub olemasoleva hoone funktsioonist (elamu või mitteelamu), hoone ehitisealusest pinnast ja mahust ning hoone kõrgusest. Vajaliku loa väljaselgitamiseks võetakse aluseks ehitisregistris kajastuvad hoone andmed. Olemasoleva hoone kohta kehtivaid andmeid saab igaüks vaadata ehitisregistrist: www.ehr.eeEhitusloa taotluse ja ehitusteatise vormid on kättesaadavad siithttps://www.mkm.ee/et/ehitisregister

 

6) Ehitusloa taotlemiseks on alati vajalik esitada ka nõuetele vastav ehitusprojekt. Ehitusloa taotluse esitamise kohta loe lisaks EhS § 40. Ehitusloa taotlemine. Ehitusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu suuruse kohta saab täpsemalt lugeda riigilõivuseadusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015037. Haljala valla kodulehel on olemas info riigilõivu tasumise kohta: http://haljala.kovtp.ee/ametnikud2

 

7) Ehitusteatise juurde on vajalik ehitusprojekt üksnes eelpool nimetatud EhS LISA 1 tabelis toodud juhtudel. Ehitusteatise esitamisel riigilõivu ei ole. (Vaata ehitusteatise esitamise kohta lisaks EhS § 36. Ehitusteatise esitamine)

 

8) Ehitise ehitamisest teavitatakse vallavalitsust elektrooniliselt ehitusregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, siis esitatakse ehitusteatis või ehitusloa taotlus vallavalitsusele, kes kannab andmed ehitusregistrisse.

 

9) Ehitusloa taotluse või ehitusteatise juurde esitatav ehitusprojekt peab vastama nii sisu kui vormistuse osas kehtivatele nõuetele:

Toimetaja: KATRIN KIVI