Mustoja küla Laine mü DP

6.05.19

Mustoja küla Laine maaüksusele (88703:002:2061; 1,6 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 03.10.2006 korraldusega nr 392 detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonele, tehnovõrgud, juurdepääsud ja kitsendused.

DP avalik väljapanek toimus 17. jaanuarist kuni 01.veebruarini 2011 tööaegadel vallamajas.

DP avalik arutelu vallamajas (Mere tn 6 Võsul) 11.märtsil algusega kell 12.00.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 21 lõikele 3 avaldab Vihula Vallavalitsus Mustoja küla Laine kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta järgmise informatsiooni: Avaliku väljapaneku käigus (17.01-01.02.2011) laekusid vastuväited ehitusõiguse seadmise ettepaneku kohta seoses pääsuga randa; ettepanek kohaliku tee kasutuse osas ja ettepanek puurkaevu kasutuse seadmiseks . Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 10.03.2011 Vihula vallamajas. Vastuväited esitanud isikud jäid oma seisukohtade juurde, vallavalitsus teeb ettepaneku huvitatud isikule põhjendatud muudatuste sisseviimiseks ning suunab seejärel planeeringu vastavalt Planeerimisseadusele maavanema järelevalvesse.

DP joonis

DP seletuskiri

DP elamu

DP situatsioon

DP asendiplaan

Haljala Vallavalitsus lõpetas Mustoja küla Laine mü detailplaneeringu koostamise korraldusega

Toimetaja: KATRIN KIVI