Talihooldusest Haljala vallas

Haljala vallas toimub sellel talvel lume- ja libedusetõrje suuremate muudatusteta. Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel ehk vallateedel, erateedel, mille osas on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud, ja hajaasustusega piirkondades nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt vallaelanikud ja kelle majapidamistel on kehtivad prügiveolepingud ning kes on avaldanud soovi talihoolduse teenust saada. Varasemate aastate teave erateede lumetõrje vajaduse üle on vallavalitsusel olemas.

Haljala vald on lumetõrje tööde operatiivsemaks teostamiseks jagatud 14 teenindusalaks. Vallavalitsuse poolt läbiviidud hanke tulemusel on enamikel aladel selgunud lumetõrjetööde teostajad. Nendeks on Korras Kinnisvara OÜ (kolm piirkonda), Pendri OÜ (kolm piirkonda), Raja Talu Kaupo Uukivi (kaks piirkonda), Kaevon OÜ ja FSE CAPITAL OÜ (üks piirkond). Ühe piirkonna teenuseosutajaga on leping sõlmimisel.

Teenuseosutajatega on sõlmitud lepingud varasema ühe aasta asemel kolmeks aastaks, et teehooldajad oleksid teadlikumad ja teenuse osutamine toimuks stabiilsemalt.

 

Talihoolduse põhimõtted

 

Teenuseosutajad alustavad koheselt lumetõrjet, kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm. Väiksema lumekihi korral puhastatakse teid vastavalt vajadusele.

Vallavalitsuse palve kinnistuomanikele on ära tähistada oma sissesõiduteed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jms). Sissesõiduteedel ei ole võimalik takistuste korral, nagu puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelu märgid jm, lumetõrjet teha.

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd talihoolduse osas ka kodanikelt. Vallavalitsus ja teenuseosutajad pingutavad ühiselt, et talihooldus oleks korraldatud parimal võimalikul viisil.

 

Lume- ja libedusetõrjega seotud küsimused ja ettepanekud palume edastada meili teel vallavalitsuse majandus- ja hankejuht Avo Bergströmi e-posti aadressile avo.bergstrom@haljala.ee

Foto allikas

Erateedel lumetõrje teostamisest

Haljala vallas reguleerib teedel, mis on avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamist Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Haljala vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja teda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus hiljemalt 1. novembriks.

Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

Kui erateel lumetõrje teostamine puudutab naaberkinnistuid tuleb taotlusele lisada naaberkinnistute omanike kooskõlastus lumetõrjetööde teostamise võimaldamiseks.

 

TAOTLUS

 

Lisainfo: 

Avo Bergström

majandus- ja hankejuht

5621 7200

avo.bergstrom@haljala.ee