Haljala valla sotsiaaltoetused ja - teenused

1.08.22
Energiakulude hüvitamine - lisainfo SIIT.

01.05.18 kehtib Haljala vallas uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
(Määruse terviktekstid on leitavad Riigiteatajast)

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

 1. Sünnitoetus - 500 eurot - E-VORM | .doc

Toetus määratakse kui lapse sünni registreerimise kuupäevast alates on vähemalt üks lapsevanem ja laps kantud rahvastikuregistrisse elukohaga Haljala vald.

(NB! RRS § 71 lg 1 kohaselt - Lapse sünni registreerimisel Eestis kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress lapse sünni ajal.)

Toetus makstakse kahes osas: esimese kolme kuu jooksu alates lapse sündimisest ja teise  osa kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates.

Toetuse teine osa määratakse kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Haljala vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on vanemal, kelle lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa. Toetuse maksmise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus ametiasutusele.

 1. Ranitsatoetus - 100 eurot - E-VORM | .doc

Toetus makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Haljala vald.

 1.  Koolilõpetaja toetus – 80 eurot - E-VORM | .doc

Koolilõpetaja toetuse saamise õigus on põhikooli ja gümnaasiumi (v.a täiskasvanute õppeasutuste) ja põhikooli baasil kutseõppeasutuse lõpetajal, kui tema ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vald. Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele kirjalik avaldus.

 1. Matusetoetus - 300 eurot - E-VORM | .doc

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.  Matusetoetust ei maksta kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral või kui matusekorraldajaks on ametiasutus.

Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist.  Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht rahvastikuregistris oli surma hetkel Haljala vald.

 1. Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus – sõltuvalt pere sissetuleku suurusest käsitleb vallavalitsus iga juhtumit eraldi - E-VORM | .doc

Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus määratakse vanemliku hoolitsuseta kuni 18-aastase lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on rahvastikuregistrisse kantud  Haljala valla elanikuna. Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

 1. Hooldaja toetus - taotluse vorm
 • Hooldaja toetus 3-18-aastase raske puudega lapse hooldamise eest 50 eurot ja sügava puudega lapse hooldamise eest 100 eurot kuus

Hooldajatoetus määratakse isikule, kelle enda ja hooldatava lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vald ning kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu.

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt lapsele määratud puude lõpptähtajani või tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba.

 • Hooldajatoetus puudega täisealise isiku hooldamise eest 50 eurot ja sügava puudega 100 eurot kuus

Hooldajatoetust on õigus saada isikul, kes on määratud ametiasutuse poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks, kellele ei maksta töötutoetust.

Toetuse eeldab, et  hooldatav vajab oma vaimse või füüsilise seisundi tõttu igapäevast kõrvalabi ja järelevalvet;  hooldataval puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega isik ei ole oma tervislikust või varalisest seisundist tulenevalt võimeline oma ülalpidamiskohustust täitma või on ülalpidamiskohustusega isikul oht tööturult väljalangemiseks;  hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

 1. Ühekordne toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule on 80 eurot - E-VORM | .doc

Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toetust makstakse kinnipidamisasutusest vabanenud isikule esmase toimetuleku tagamiseks. Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Haljala vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Haljala valda ja isik asub nende juurde elama. Toetust on õigus taotleda 3 kuu jooksul pärast vabanemist.

 1. Eakate tähtpäeva toetus

Eakate tähtpäeva toetus 80, 85, 90-99 sünnipäeva puhul kingitus 30 euro väärtuses, 100. sünnipäeva ja sellele järgnevate puhul kingitus 100 euro väärtuses;

Sissetulekust sõltuvad toetused on:
Abivajadusest sõltuva toetuse avaldus (E-VORM) | .doc

 1. Tervisetoetus  on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse madala sissetulekuga isikutele sõltuvalt sissetuleku suurusest. Toetust makstakse taotlejale järgnevalt:
 1. abivahendi ostmisel või laenutamisel omaosaluse osaliseks hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas;
 2. toetus lastele prillide ja täiskasvanutele prilliklaaside soetamisel tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni 100 eurot aastas;
 3. transpordikulu hüvitamiseks puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmiseks kuni 100 eurot aastas;
 4. perearsti poolt määratud konsultatsioonide või uuringute ning haigla voodipäevatasu osaliseks hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas.
 1. Täiendav sotsiaaltoetus on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse sotsiaalse erivajadusega, sissetuleku kaotanud, õnnetuse või muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud isikule või perekonnale.

Toetust määratakse:

 1. puudega isiku eluaseme kohandamiseks teostatud tööde maksumusest kuni 50%;
 2. tsentraalset ja autonoomset küttesüsteemi kasutavale isikule küttekulu kompenseerimiseks ja küttematerjali soetamiseks;
 3. põlengu, vandalismi, looduskatastroofi vms. juhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
 4. muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

Sissetulekutest sõltuvate toetuste ja teenuste taotlemise aluseks on volikogu kehtestanud madala netosissetuleku piiri, mis on 420 eurot kuus ja iga järgneva pereliikme kohta 300 eurot kuus.

Lisaks rahalistele toetustele osutatakse vallas järgmiseid sotsiaalteenuseid:
Sotsiaalteenuste taotlus (E-VORM) | .doc

1) täisealise isiku hooldus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3) eluruumi tagamise teenus;
4) võlanõustamisteenus;
5) koduteenus;
6) tugiisikuteenus;
7) isikliku abistaja teenus;
8) varjupaigateenus;
9) turvakoduteenus;
10) sotsiaaltransporditeenus.

Soovitame tutvuda ka MEDI Häirenuputeenusega.
Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

Toimetaja: ALEXEY DEMIN