Tehnilise Järelvalve Ameti ohutussõnum elektriõnnetuste vältimiseks

22.03.18

Elektrist põhjustatud õnnetuste arv on vähenenud

2017. aastal toimus 41 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles hukkus 1 inimene, tõsisemaid vigastusi sai 3 ja kergemaid vigastusi 39 inimest. Võrreldes 2016. aastaga on vähenenud nii õnnetuste koguarv (13 õnnetust vähem) kui ka traagiliste tagajärgedega õnnetuste arv (3 hukkunut ja 5 tõsisemalt viga saanut vähem). Positiivsena saab välja tuua väikelastega (kuni 3 eluaastat) toimunud õnnetuste olulise vähenemise – 2016. aastal leidis aset 11 ja 2017. aastal 5 sellist õnnetust.

Õnnetused toimusid erinevatel asjaoludel ja põhjustel, kuid läbivaks teguriks on ohutusnõuete eiramine, hooletus ja mittekorras elektriseadmete kasutamine. Õnnetused leidsid aset näiteks elektri- ja remonditööde tegemisel, katkiste juhtmete või pistikupesade tõttu, mittekorras või oludele sobimatute elektriseadmete kasutamise tõttu, välgu löögist.

Enamus elektriõnnetusi (78%) toimus olmeoludes ehk kodus või selle lähiümbruses, 22% juhtudest olid tööõnnetused. Ka tööõnnetusi oli möödunud aastal vähem kui 2016. aastal (2017- 9 õnnetust  ja 2016- 12 õnnetust). Tööõnnetuste peamiseks põhjuseks oli elektriohutusnõuete eiramine töö tegemisel.

Piirkonniti toimus õnnetusi kõige enam Põhja-Eestis. Kui varasemalt oli selles piirkonnas toimunud õnnetuste osakaal ca 50% kõikidest õnnetustest, siis paaril viimasel aastal on see olnud juba 70 % ning enamus Põhja-Eesti õnnetustest leiab aset Harjumaal.

Elektriõnnetuste vältimiseks järgi ohutusnõudeid:

• Elektriseadmeid tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja oludes;
• Nähtava rikkega elektriseadmeid ei tohi kasutada ega jätta laste käeulatusse;
• Maja või korteri elektrisüsteemi on soovitav paigaldada rikkevoolukaitselüliti, mis kaitseb elektrilöögi ja tulekahju eest;
• Kui elektriseadme ohutuse osas tekib kahtlus, tuleb pöörduda elektriala spetsialisti poole, mitte hakata seadet ise parandama;
• Elektritöid võivad teha vastava ettevalmistuse ja pädevusega spetsialistid;
• Lastega tuleb rääkida elektriga seotud ohtudest, sealhulgas elektriliinide ja alajaamadega seotud ohtudest. Samuti tuleb õpetada lapsi elektriseadmeid õigesti kasutama ning rikkega seadmeid ära tundma;
• Tööõnnetuste vältimiseks tuleb kõigil osapooltel kinni pidada kehtestatud ohutusnõuetest ja –reeglitest.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA