Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistute DP algatamine

24.09.21

Haljala Vallavalitsuse 01.09.2021 korraldusega nr 445 algatati Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Toolse külas Lepatriinu (katastritunnus 88703:003:0765, registriosa nr 791031, elamumaa 100%, pindala 14714 m2) ja Kivikadaka (katastritunnus 88703:003:0143, registriosa nr 790931, elamumaa 100%, pindala 6930 m2) kinnistutele detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu ala suurus on ca 2,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistutest moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega 5302 m2, 10443 m2 ja 6207 m2). Määrata ehitusõigus, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohad. Seada kitsendused ja servituudid. Vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 58 m kuni 85 m korduva üleujutusega ala piirist. Ligipääs kruntidele on planeeritud Toolse linnuse teelt. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas üldplaneeringuga. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Toimetaja: KENT KERNER