Tuuleparkide eriplaneering

1. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringust üldiselt

2. (23.04.2023) Haljala valla tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

3. (06.01.2023) Sunly Wind OÜ esitas samuti taotluse Haljala vallas tuuleparkide eriplaneeringu algatamiseks

4. (05.01.2023) Utilitas Wind sidusettevõte OÜ Irbeni esitas taotluse Haljala vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringust üldiselt

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering on üldplaneeringut ja detailplaneeringut ühes menetluses ühendav planeering, mille ülesandeks on oluliste ruumiliste mõjuga ehitiste planeerimine, kui sellise ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud. Vabariigi Valitsus on kehtestanud olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlus koosneb kahest osast: ehitise püstitamiseks sobivaima asukoha valik ning sobivaimasse asukohta detailse lahenduse koostamisest. Asukohavaliku koostamisel tuleb kaaluda mitut erinevat alternatiivi. Eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisel määratakse püstitatava ehitise ehitusõigus ning lahendatakse muud detailplaneeringutele seatud ülesanded, mis on ehitise kavandatavas asukohas asjakohased, näiteks tehnovõrkude asukoha määramine või erinevate keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.

Loe eriplaneeringust ja sellega seonduvast pikemalt: www.planeerimine.ee.

 

(23.04.2023) Haljala valla tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavolikogu 18.04.2023 otsusega nr 81 (vt seotud failide alt) algatati Haljala valla tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamise kohaliku omavalitsuse eriplaneering (edaspidi KOV eriplaneering) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH).

KOV eriplaneeringu koostamise eesmärk on valida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu (sh elektriühendus liitumispunktiga) püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal (asukoha eelvaliku koostamine) ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded (detailse lahenduse koostamine). Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul. Tuulepargi püstitamiseks sobiv ala peab arvestama erinevate kehtivate väärtuste ja piirangutega, kuid olema ka sobilik ja tasuv tuulepargi rajamiseks.

Planeeringuala hõlmab ca 240 km2 suurust maa-ala Haljala valla kesk- ja idaosas (vt algatamise otsuse lisa). Planeeringuala suurus ei tähenda, et KOV eriplaneeringu algatamise taotlejad eeldaks, et tuuleparke õnnestub püstitada kogu planeeringuala ulatuses. Tõenäoliselt ja sõltuvalt KSH, asjakohaste mõjude hindamise, uuringute läbiviimise ja planeeringumenetluse tulemustest koonduvad võimalikud arendamiseks sobilikud alad konkreetsetesse piirkondadesse planeeringuala sees.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringuga 2030+ tuuleparkide rajamiseks eelistatud alasid ei kavandatud. Maakonnaplaneeringu kohaselt aga ei välistata tuuleparkide rajamise võimalust, kui tuuleparkide kavandamisel peetakse kinni planeeringu seletuskirja peatükis 5.7.3 „Taastuvenergia" toodust. Seega KOV eriplaneeringuga Lääne-Viru maakonnaplaneeringu muutmise vajadus eeldatavasti puudub. Arvestades, et kehtivate Vihula valla ja Haljala valla üldplaneeringutega ega koostatava Haljala valla üldplaneeringuga ei ole tuuleparke kavandatud ning vastuolu koostatava üldplaneeringuga ning kehtivate üldplaneeringutega puudub, siis on PlanS-ist tulenevalt võimalik tuuleparke kavandada KOV eriplaneeringuga.

PlanS § 95 lõike 5 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 2 kohaselt on KOV eriplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine kohustuslik. KeHJS § 35 lõike 2 alusel algatatakse KSH selle vajadust põhjendamata, eesmärgiga KOV eriplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamine, alternatiivsete võimaluste väljaselgitamine ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.

KOV eriplaneeringu ja KSH koostamise algataja on Haljala Vallavolikogu (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee).

KOV eriplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise korraldaja on Haljala Vallavalitsus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee). Algatatud KOV eriplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija leidmiseks viiakse läbi vastav hankemenetlus.

KOV eriplaneeringu kehtestaja on Haljala Vallavolikogu (Tallinna mnt 13, Haljala alevik,45301 Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee).KOV eriplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Haljala vallamajas (aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel ning Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/tuuleparkide-eriplaneering.

(06.01.2023) Sunly Wind OÜ esitas samuti taotluse Haljala vallas tuuleparkide eriplaneeringu algatamiseks

Sunly Wind OÜ esitas 06.01.2023 Haljala Vallavalitsusele taotluse, et algatada Haljala vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine eesmärgiga leida vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad.

Haljala vallavalitsuse ja mõlemad taotleja vahel toimunud koosolekul jõuti ühise planeeringuala suuruseni, milleks on Utilitas Wind sidusettevõtte OÜ Irbeni esitatud taotluses toodud planeeringuala. Samuti lepiti kokku, et taotlejad kannavad eriplaneeringuga seotud kulud omavahel võrdselt.

Sunly Wind OÜ taotlusega saab tutvuda allpool (vt seotud failid).

(05.01.2023) Utilitas Wind sidusettevõte OÜ Irbeni esitas taotluse Haljala vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Haljala Vallavalitsus teatab, et Osaühing Irbeni (registrikood 10310434, osaühing Utilitas Wind sidusettevõte) esitas 15.12.2022 Haljala Vallavalitsusele taotluse Haljala vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ja seejärel detailse lahenduse koostamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõikele 31 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus. Taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 12.02.2023. Taotlus esitada digitaalselt Haljala Vallavalitsusele e-posti aadressile haljala@haljala.ee.

Taotletava KOV eriplaneeringu algatamise eesmärk on valida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu (sh ühendus liitumispunktiga) püstitamiseks sobivaimad asukohad Haljala valla territooriumil (asukoha eelvaliku koostamine) ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded (detailse lahenduse koostamine). Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul. Tuulepargi püstitamiseks sobiv ala peab arvestama erinevate kehtivate väärtuste ja piirangutega, kuid olema ka sobilik ja tasuv tuulepargi rajamiseks.

Taotleja hinnangul on Haljala vald sobiv tuuleparkide asukohtade kavandamiseks tulenevalt suhteliselt hajaasustatud ruumist, mis võimaldab tuulikuid püstitada ilma perspektiivsele ehitustegevusele või elamualade kavandamisele piiranguid seadmata. Haljala vallas on nii head tuuleolud kui ka liitumisvõimalused, mis on tuuleparkide kavandamisel majandusliku tasuvuse seisukohast oluliseks eeltingimuseks.

Taotletava planeeringuala suuruseks on ca 24 000 ha (planeeringuala suurus ei tähenda, et taotleja eeldaks, et tuulepark(e) õnnestub püstitada kogu planeeringuala ulatuses). Planeeringualal valitakse planeeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta.

Otsuse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise osas langetab Haljala Vallavolikogu.

Osaühing Irbeni taotlusega on võimalik tutvuda allpool (vt seotud failid).