Varade publitseerija

« Tagasi

Eesti mereala planeeringu avalikustamine

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 23.04.-23.05.2019 Rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis.

Mereala planeeringu fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad. Need kasutusvaldkonnad on vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning määratleb tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt võimalikud arendusalad.

Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja keskkonnamõjude hindamise eelnõu avaliku väljapaneku avalik arutelu toimub ka 11.06.2019 algusega kell 16.00 Eisma sadamas.

Planeeringu materjalid, sh planeeringu seletuskiri ja veebikaart, on leitavad mereala portaalist aadressil http://mereala.hendrikson.ee/. Mereala planeeringu menetlust puudutav informatsioon on lisaks mereala portaalile kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehelt aadressil https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud