Varade publitseerija

« Tagasi

Ehitamisest ja esemete ladustamisest võõrale maale

Kahjuks on viimasel ajal sagenenud juhtumeid, kus Haljala valla naaberkinnistu omanikud on ebaseaduslikult ladustanud esemeid ja ehitusjäätmeid Haljala vallale kuuluvale maale. Samuti oleme avastanud mitmeid juhtumeid, mil on ebaseaduslikult püstitatud ehitisi Haljala vallale kuuluvale maale.

Selline tegevus on keelatud. Kellelegi ei meeldiks, kui naaber ladustab tema maale esemeid ja jäätmeid või püstitab puukuuri. Õnneks ei ole probleem levinud erakinnistute puhul. Enamuselt on eraomanikud oma naabri õigusi austavad, kuid kahjuks arvatakse, et valla maal võib teha kõike.

Juhin tähelepanu, et Haljala Vallavolikogu 18.09.2018 määrus nr 36 Haljala valla heakorraeeskiri § 13 p 1 kohaselt heakorranõuete täitmise tagamiseks on keelatud risustada ja reostada avalikku kohta ning eeskirja  § 13 p 6 kohaselt on keelatud ladustada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta. Eeskirja § 13 p 11 kohaselt on keelatud ladustada ja hoida kütte,-ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu territooriumi v.a naaberkinnistu omaniku nõusolekul.

Ka asjaõigusseadus § 144 lg 1 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks või seal ei säilitataks rajatist või seadeldist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitab keelatud mõjutuse tema kinnisasjale. Võib väita, et igasugune ebaseaduslik tegevus tekitab keelatud mõjutuse omaniku kinnisasjale.

Et tagada heakorraeeskirja nõuetest kinnipidamist on Haljala Vallavalitsusel õigus koostada korrarikkumise lõpetamiseks ettekirjutusi  ja rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras. Heakorraeeskirja nõuete eiramise eest on sunniraha ülemmäär 9600 eurot.

Ehitiste püstitamise nõuded sätestatakse ehitusseadustikus. Enamjaolt valla maale püstitatavad ebaseaduslikud ehitised on abihooned ja varikatused.

Ehitusseadustik sätestab, et elamu teenindamiseks ettenähtud abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 0-20 m2 ja kuni 5 meetrit kõrge ei ole vallavalitsuselt vaja taotleda ehitusluba ega esitada ehitusteatist, kuid see ei anna õigust püstitada ehitist võõrale maale, sh vallale kuuluvale maale.

Ebaseadusliku ehitise omanik peab tulevikus arvestama, et õigusliku aluseta ja võõrale maale püstitatud ehitised tuleb tõenäoliselt lammutada.

Et ära hoida sunniraha rakendamist, ärgem ladustagem esemeid ja jäätmeid võõrale maale ning ärgem ehitagem võõrale maale. Lihtsam on ebaseaduslikku tegevust ennetada, kui võidelda tagajärgedega ja tekitada endale üleliigseid probleeme ning kulutusi.

Vallavalitsus ei jõua alati õigeaegselt ebaseaduslikku tegevust tõkestada, kuid tänu Maa-ameti kaardiserveri kaardirakendusele on rikkumised võimalik tuvastada ka hiljem.

 

Tiit Jõgi

Vallavalitsuse järelevalvespetsialist

 

Foto 1: Haljala valla maal asuv ebaseaduslik ehitis ja esemed