Varade publitseerija

« Tagasi

Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 133 võeti vastu Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval alal ehitusõiguse määramine multifunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks, maaüksuste piiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning üldplaneeringu muutmine ranna ehituskeeluvööndi osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.02.2019 kuni 18.03.2019 Haljala vallamajas Võsul Mere 6 tööaegadel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23.03.2020 kell 11.00 vallamajas II korruse saalis.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Eisma küla Sulevi mü DP): https://www.haljala.ee/eisma-sulevi-dp.