Varade publitseerija

« Tagasi

Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvoor on avatud.

Vabas vormis taotlus, koos tööde hinna- või vähempakkumise dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 30.04.19 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või e-postile haljala@haljala.ee.

Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise eesmärk on toetada erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde teostamisel valla haldusterritooriumil.

Toetust on õigus saada isikul, kelle elukohaks on Haljala vald ja kes omab valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel.

Taotlejal ei tohi olla taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala ees. Toetuse suuruseks ühe eratee kohta aastas on kuni 50 protsenti teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot aastas.

Vallavalitsus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul toetuse avalduste esitamise tähtaja lõpust arvates. Hindamisel arvestatakse järgmised põhimõtted: suurim kasusaajate hulk; tööde soodsaim maksumus;  varasem toetuse mittesaamine, eratee teenindab vähemalt kahte kinnistut. Toetus kantakse taotleja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates tööde ülevaatamist majandusosakonna töötaja poolt.

 Lisainfo Haljala valla kodulehel haljala.ee või majandus- ja hankejuht Aivar Aruja 327 8238, 518 7119 või aivar.aruja@haljala.ee