Varade publitseerija

« Tagasi

Haljala vallas asub mitmeid looduskaitsealasid

Haljala vallas asub viis looduskaitseala: Lahemaa rahvuspark, Uhtju, Tatruse ja Toolse looduskaitsealad ning Seljajõe maastikukaitseala. Nendest Tatruse looduskaitseala moodustati riigile kuuluvatele maadele  alles selle aasta veebruaris.

Vallas asub ka kolm hoiuala: Järveoja, Noonu ja Vaindloo. Kaitsealadele ning hoiualadele lisanduvad veel kaitstavad looduse üksikobjektid (puud, rändrahnud allikad jt), kaitsealuste loomade püsielupaigad ning kaitsealused pargid.

Tegevusi looduskaitsealadel reguleerivad looduskaitseseaduse alusel kehtestatud kaitse-eeskirjad ja tegevusi hoiualadel reguleerib peamiselt looduskaitseseaduse § 32.

Oluline on teada, et eelkõige kehtivad kaitstavatel looduseobjektidel piirangud ehitamisele, mootorsõidukitega väljaspool teid liiklemisele, telkimisele, lõkke tegemisele, rahvaürituste korraldamisele ja metsamajandamisele.

Kui vallakodanikel või valda külastatavatel isikutel on plaanis kaitstavatel loodusobjektidel teostada erinevaid tegevusi, tuleb veenduda, et tegevus ei läheks vastuollu alade kaitse-eesmärkidega.

Kõige asjakohasem asutus, kellega oma plaanidest looduskaitselisel objektil arutada on Keskkonnaamet, kes selgitab, mida aladel võib teha ja mida mitte, ning tulenevalt vajadusest kooskõlastab tegevused.

Eriti tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et ka kaitstavatele loodusobjektidele ehitiste ehitamise puhul, kus ehitis ei ole ehitusloa või ehitisteatise kohustuslik, tuleb selleks kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti luba taotleda.

 

Liikumispiiranguga alad

Haljala valla territooriumil on ka liikumispiiranguga alad, kus inimeste viibimine on kas aastaringselt või siis ajutiselt piiratud.

Tuntumad liikumispiiranguga alad on Käsmu poolsaare tipus paiknev Kuradi saar, kus ei tohi viibida veelindude eduka pesitsemise tagamiseks 1. aprillist kuni 15. juulini.

Teisteks kohtadeks on kas siis Lahemaa rahvuspargi sisesed sihtkaitsevööndid metsiste elupaikadega või sellest välja jäävad kaitstavad metsiste püsielupaigad, kus kehtivad liikumispiirangud 1. veebruarist kuni 30. juunini.

Samuti on Haljala valla territooriumil kaks loodusreservaati: Esku ja Remnispea - seal on aastaringselt igasugune inimtegevus keelatud.

Reeglina on liikumispiiranguga alad kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti poolt tähistatud.

Looduskaitset on eelkõige vaja looduse mitmekesisuse säilimiseks ja ohustatud elupaikade ning liikide kaitseks. Piirangud küll koormavad inimesi, eriti maaomanikke, aga neid on vaja eelkõige meie kõige olulisema elukeskkonna säilitamiseks.

 

Kuldar Pärn

Keskkonnaspetsilist