Varade publitseerija

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu Kooli direktori ametikohale

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võsu Kooli direktori ametikohale

Võsu Kool on väärikas vanuses väike põhikool, mille juurde kuuluvad lasteaiarühmad Võsul, Vihulas ja Võsuperes.  Koolis on olulisteks väärtusteks lugupidav suhtumine endasse ja teistesse, viisakus, sallivus, julgus, ettevõtlikkus, iseseisvus ja koostöövalmidus.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • eelnev juhtimiskogemus (soovitavalt hariduse valdkonnas).

 

Ootused kandidaadile:

 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, algatus- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-ja planeerimisoskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus B1 tasemel;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni ja tegevuskava Võsu Kooli juhina (maksimaalselt 2lk);
 • elulookirjeldus, sh töö-või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping direktori 1,0 ametikoha täitmiseks. Võsu Kool: Kooli 1, Võsu alevik, Haljala vald, koduleht www.vosu.edu.ee

Dokumendid tuleb saata hiljemalt 24. juuliks 2020 Haljala Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna haljala@haljala.ee

 

Lisateave: haridusjuht Kristi Tomingas, telefon 529 8792 või kristi.tomingas@haljala.ee