Varade publitseerija

Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 21.11.2019 korraldusega nr 611 kehtestati Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringuala suurus on 3523 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

Kehtestatud planeeringu tulemusel on maaüksusele võimalik ehitada kaksikelamu ja kuni kaks kõrvalhoonet. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus krundil on 7,5 meetrit ja abihoonete kõrgus 5,0 meetrit. Kaksikelamu maksimaalne ehitusalune pindala on 200 m², s.h hoone suletud osa ehitusalune pind 150 m2 ja 50 m2 osas võib kavandada nt kaetud terrassi. Kummagi abihoone ehitusalune pindala võib olla kuni 50 m². Elamu võib ehitada kahekorruselisena, abihooned ühekorruselistena.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad:  https://www.haljala.ee/vosu-aleviku-laine-tn-13-dp.