Varade publitseerija

Planeeringuteated

Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 5. august kuni 5. september 2020. a Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 ja valla teenuskeskuses Haljalas, Rakvere mnt 3 tööaegadel. Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel aadressil https://www.haljala.ee/essu-visuoja-ja-madismae-dp.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust esitades selle kirjalikult e-kirjana haljala@haljala.ee või tavapostina aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa.

Avalik arutelu toimub Haljala valla teenuskeskuses aadressil Haljalas, Rakvere mnt 3 10. septembril 2020. a kell 11.00.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala valla üldplaneeringu muutmine loomapidamiskujade osas planeeringualal, ehitusõiguse määramine noorkarjalauda, lägahoidla ja tehnilise taristu rajamiseks, ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine, juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine, haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

______________________________________________________________________________

Võsu alevik, Kalda tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 1.07.2020 korraldusega nr 268 kehtestati Võsu aleviku Kalda tn 3 maaüksuse detailplaneering.
 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning selle eesmärgiks on planeeringuala sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine. Planeeringuala suurus on 0,1 ha. Detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt võib olemasolevale elamule juurde ehitada kuni kaks kõrvalhoonet. Kokku võib maaüksusel ehitisealune pind olla kuni 250 m² (hetkel on maaüksuse hoonestusalune pind ca 200 m²). Kõrvalhooned võivad olla kuni 3 m kõrged, ühekorruselised. Lubatud katusekalle on 0–45 kraadi.
 
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel: https://www.haljala.ee/vosu-alevikukalda-tn-3-dp.
 
______________________________________________________________________________
Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad Harjumaal, Saaremaal, Virumaal ning täiendava võimalusena veebi vahendusel 17. augustist kuni 19. augustini.
 
Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
17.08 algusega kl 16.00 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn). Palutakse oma osalemine registreerida siin;
18.08 algusega kl 16.00 Saaremaa Kuressaare Kultuurivara saalis (Tallinna 6, Kuressaare, Saaremaa). Palutakse oma osalemine registreerida siin;
19.08 algusega kl 15.00 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald). Palutakse oma osalemine registreerida siin.
 
Lisaks kohapealsetele aruteludele on võimalik aruteludest osa saada täiendavalt ka veebi vahendusel. Veebis osalemiseks avalikustatakse ülekandelink konkreetse arutelu toimumispäeva hommikul mereportaali avalehel ja rahandusministeeriumi kodulehel. Avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid. Oodatakse kõiki planeeringu materjalidega tutvuma ja aktiivselt aruteludel osalema. Lähtuvalt asjaoludest, et Eesti mereala planeeringule esitati palju täpsustusettepanekuid ja eriolukorra tõttu tekkis avalikustamise perioodi ajaline nihe, ollakse avalikul väljapanekul esitatud ettepanekutest lähtuvalt planeeringut enne avalikke arutelusid mõnevõrra täpsustatud. See tagab, et huvigruppidel on võimalus enne avalikke arutelusid täpsustustega tutvuda ja arutelud on tulemuslikumad. Planeeringu ja mõjude hindamise täiendatud materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne, kaardirakendus ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute tabel) on leitavad mereala portaalist.