Varade publitseerija

« Tagasi

Käivitunud on 2018 aasta hajaasustuse programm

 

Haljala vallas avatakse hajaasustuse programmi 2018 aasta voor 9.aprillil.

Taotlusi saavad esitada  Haljala valla elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri alusel  01.01.2018 seisuga  on sama majapidamine, millele toetust taotletakse.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojeki abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Haljala  valla elanike taotlusi võetakse vastu 9. aprillist kuni 11. juunini 2018 aastal.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2019.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Haljala  valla poolsed programmi kontaktisikud on:

Aivar Aruja, aivar.aruja@haljala.ee, 327 8238, 518 7119
Kuldar Pärn, kuldar.parn@haljala.ee, 325 8643