Varade publitseerija

« Tagasi

Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneering

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 134 võeti vastu Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Planeeringuala suurus on 3000 m². Lääne-Virumaal Haljala vallas Käsmu külas asuva Põhja tn 7a maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.02.2019 kuni 18.03.2019 Haljala vallamajas Võsul Mere 6 tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 24.03.2020 kell 11.00 vallamajas II korruse saalis.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (www.haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Käsmu küla Põhja tn 7a DP): https://www.haljala.ee/kasmu-pohja-tn-7a-dp