Varade publitseerija

« Tagasi

Kõldu liivkarjääri kaevandusloa taotluse avalik koosolek

Keskkonnaamet menetleb Haljala vallas Kõldu külas Metskassi ja Liivamäe maaüksustel OÜ Jarko Auto poolt esitatud kaevandusluba.

Taotletava mäeeraldise pindala on 15,98 ha ja selle teenindusmaa pindala on 24,66 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on seisuga 31.12.2018 Kõldu liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 655 tuh m³ ja kaevandatav varu on 596 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 40 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja tsiviilehitus ning ehitussegude valmistamine. Loa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat.

Seoses sellega kutsub Keskkonnaamet ja Haljala Vallavalitsus huvitatud isikuid avalikule koosolekule, mis toimub 14. oktoobril kell 16.00 Haljala valla teenuskeskuses II kooruse nõupidamiste ruumis.