Varade publitseerija

« Tagasi

Majandus- ja hankejuhi KONKURSS TUNNISTATI LUHTUNUKS

 

Haljala Vallavalitsuses saab tööd

MAJANDUS- ja HANKEJUHT (ametnik)

Peamised tööülesanded:

 • vallavalitsuse majandus- ja planeerimisosakonna töö juhtimine ja korraldamine;
 • vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate küsimusete lahendamine ja korraldamine;
 • omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike teenuste (koristus, haljastus, jäätmekäitlus, õpilaste toitlustus, õpilasliinid jms) toimimise tagamine sh riigihankemenetlusete korraldamine;
 • oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine;
 • isikute nõustamine majandusosakonna töövaldkonda puudutavates küsimustes.

Majandus- ja hankejuhi täpsemad tööülesanded

Ametikohale esitavad nõuded:

 • kõrgharidus -soovituslikult majandusalane koos ametialase enesetäiendamisega;
 • töökogemus antud valdkonnas, soovitavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide ning riiklike andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (soovitav inglise keel) oskus;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Ootused kandidaadile:

 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • uuendusmeelsus, algatus- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-ja planeerimisoskus;
 • turumajanduse põhimõtete tundmine, teadmised avaliku sektori majandustegevusest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • valdkonna õigusalased teadmised ja teadmised riigihangete korraldamisest;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostuseks ja rääkida kaasa Haljala valla arendamisel
 • 35 päeva põhipuhkust
 • ametialast täiendkoolitust
 • vaheldusrikast tööd ja toetavad kolleege

Töökoht: Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada:

 • avaldus ja kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistus või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga

 

Dokumendid esitada e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Lisainfo: vallavanem Ivar Lilleberg, telefonil 551 0076