Varade publitseerija

« Tagasi

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemus

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi esitati planeeringule 26.12.2019  seisuga üks.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 30.12.2019 kell 11.00 vallamajas.

Pärast kirjalikult esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbiarutamist jäi lahtiseks veel sadamast ümber suunatava kallasraja asukoht, mille konkreetse asukoha üle arutatakse veel järgnevatel planeeringu menetluse etappides.

Avaliku  arutelu  ja  väljapaneku  tulemusel ei planeerita enam Eisma tee maaüksusele avalikku parklat.  Põhijoonisel parandatakse ära hoonete korruselisus, mis võimaliku rajatava hoone puhul on üks.

Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidedele ning detailplaneeringu  saab esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Eisma, Sulevi DP): https://www.haljala.ee/eisma-sulevi-dp.