« Tagasi

19. jaanuari Vallavalitsuse istungil otsustati

19. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:

1.  Sotsiaaltoetuste määramine

Otsustati  määrata sotsiaaltoetus üheksale isikule kokku summas 2500 eurot.

2. Tugiisikuteenuse määramine

Otsustati määrata ühele isikule tugiisik.

3. Huvitegevuses osaleva õppuri toetuse määramine

Otsustati määrata ühele õpilasele huvitegevuses osaleva õppuri toetus.

4. Huvikooli õppuri toetuse määramine

Otsustati määrata ühele õpilasele huvikooli õppuri toetus ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 20.10.2022 korralduse nr 355 „Huvitegevuses osaleva õppuri toetuse määramine" lisa punkt 1.8.

5. Reklaamiloa väljastamine

Otsustati väljastada Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale välireklaami paigaldusluba asukohaga Kivisaare kinnistu, Kisuvere küla, Haljala vald.

6. Reklaamiloa väljastamine Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale

Otsustati väljastada Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale välireklaami paigaldusluba asukohaga Kivisaare kinnistu, Kisuvere küla, Haljala vald.

7. Haljala Vallavalitsuse 10.03.2022 korralduse nr 109 „Haljala valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Otsustati tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 10.03.2022 korraldus nr 109 „Haljala valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine".

8.  Haljala Vallavalitsuse 20.10.2022 korralduse nr 359 „Katastriüksuse jagamise kava kooskõlastamine, katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" muutmine

Otsustati muuta ja asendada Haljala Vallavalitsuse 20.10.2022 korralduse nr 359 „Katastriüksuse jagamise kava kooskõlastamine, katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" punktis 1 nimetatud maakorralduskava  ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 20.10.2022 korralduse nr 359 „Katastriüksuse jagamise kava kooskõlastamine, katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" punkt 2.

9.  Koljaku küla Sagadi metskond 75 katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Otsustati määrata Koljaku küla Sagadi metskond 75 (katastritunnus 92201:003:1150) katastriüksuse uueks koha-aadressiks Lääne-Virumaa, Haljala vald, Koljaku küla, Ligedama kordon.

 

10. Võsupere küla Kolmnurga katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Otsustati määrata Võsupere külas asuva Kolmnurga katastriüksuse (katastritunnus 88701:002:1140) uueks koha-aadressiks Lääne-Virumaa, Haljala vald, Võsupere küla, Pikamäe.

11. Info ja muud küsimused

11.1.Ülevaade Haljala Koolist

Vallavanem Anti Puusepp andis ülevaate Haljala Koolist.

  1. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmes (MATA) osalemine

Vallavanem Anti Puusepp tutvustab vallavalitsuse liikmetele võimalust osaleda läbi VIROL-i MATA voorus, kuhu esitatakse ettepanek tervise- ja puhkealade/radade maakondliku võrgustiku väljaarendamise projekti osas. Maakonna iga kohalik omavalitsus esitab omapoolse ettepaneku.

Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada toetusmeetmesse projektina Haljala staadioni jooksuraja katte uuendamine.