« Tagasi

Aeg taas mõelda huvitegevuse peale

Uus õppeaasta on alanud ning jätkub huvitegevuses osalemine või uue huvitegevuse valimine. Meie vallas on hästitoimiv toetusmeede huvitegevuse ja huviharidus toetamiseks. Vastavalt korrale on 4 erinevat toetust: õppuritoetus, transporditoetus, huvilaagri toetus ja teenusepakkuja toetus.

Õppuritoetus jaguneb huvikooli õppuri toetuseks ja huvitegevuses osaleva õppuri toetuseks. Õppuri toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetele Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Haljala vallas.

Toetust makstakse kuni kahe huvitegevuse või huvihariduse eest. Esimese tegevuse puhul on toetus 100% ja teise puhul 50%, kuid mitte rohkem kui Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras.  Huvikooli õppuri toetust makstakse õppeaasta eest, huvitegevuses osaleva õppuri toetust ja transporditoetust makstakse üheks kuu eest. Avaldus tuleb esitada 15. oktoobriks.

Transporditoetust makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetele Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tea seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Haljala vallas. Toetust makstakse juhul, kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada maakonnasisese ühistranspordiga, sellisel juhul kompenseeritakse sõidukulu kommertsliini sõidupiletite alusel. Kui aga huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga, kompenseeritakse sõidukulud kuludokumendi alusel rahvastikuregistri andmetele Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tea seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Haljala vallas. Kuludokument on vanema poolt esitatud sõidupäevik, kus on kirjas õppuri nimi, kuupäev, kilomeetrite arv. Arvestama peab, et vallavalitsuse ei hüvita rohkem kui 50 eurot kuus, ülejäänud võimalik kulu jääb vanema kanda. Avaldus tuleb esitada 15. oktoobriks

Huvilaagri toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetele Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tea seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Haljala vallas. Toetust makstakse õpilasele aastas ühes huvilaagris osalemiseks kuni 50% huvilaagri maksumusest, kuid mitte rohkem kui Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras. Tänane määr on 200 eurot. Toetuse saamiseks esitatud avalduses palume andmeid laagri toimumise aja, laagri korraldaja ja maksumuse kohta. Avalduses võib välja tuua ka muid andmeid. Avaldusi saab esitada jooksvalt kogu aasta vältel, kuid vähemalt kaks nädalat enne huvilaagri toimumist.

Teenusepakkuja toetust saab taotleda äriregistrisse registreeritud juriidilised isikud, kes pakuvad huvitegevust või huviharidust Haljala valla territooriumil Haljala valla õppuritele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas valla arengukavaga ja huvihariduse ja huvitegevuse kavaga. Teenuse pakkujal ei tohi olla riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Haljala valla ees. Teenuse pakkuja toetust makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude katmiseks ja vahendite soetamiseks. Toetuse taotlemiseks esitab teenuse pakkuja valda taotluse 15. novembriks.

Avaldused tuleb esitada kõigil, kes toetust saada soovivad, sh ka neil, kes möödunud õppeaastal avalduse juba esitasid. Avaldusi ootame valda alates septembri algusest. Õppuritoetuse blankett on kättesaadav valla kodulehelt. Kui mingil põhjusel valitud huvitegevus lõpetatakse, siis on vanemal kohustus sellest kohe teavitada vallavalitsust. Täiendav info haridusjuht Kristi Tomingas, tel 325 8637, e-post kristi.tomingas@haljala.ee