« Tagasi

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord muutub

Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, regionaalelu edendamise ning muid ühistegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi.

 

Muudatused võrreldes 18.06.2019 Haljala Vallavolikogu määrusega nr 64 kehtestatud korraga:

 

Toetuse liigid:

 • tegevustoetus tegevuste igapäevaseks korraldamiseks
 • ühekordne toetus - sihtotstarbeline toetus Haljala valla elanikele suunatud kultuuri-, spordi-noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, tegevuste läbiviimiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks;
 • investeeringutoetus: Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele Haljala vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

 

 

Tingimused investeeringuobjektile:

Investeeringutoetuse saamiseks peab investeeringuobjekt

 • asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
 • olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigus toetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu. Hoone korral peab kasutustähtaeg olema vähemalt 20 aastat ja leping kehtima vähemalt viis aastat pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu.
 • olema kajastatud valla arengukavas;
 • objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.

 

Nõuded hinnapakkumustele

 •  üle 600 euro maksvate tegevuste puhul võrreldavat hinnapakkumust, v.a. juhul kui on valdkonnas ainult üks teenuse osutaja. Riigihankekohuslasest taotleja puhul esitada hinnakalkulatsioon või hanke võitnud pakkuja hinnapakkumus
 • investeeringutoetuse puhul kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti eelarve ületab 1000 eurot või vähemalt üks, kui valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja.

 

Toetuse saaja kohustused:

Ühekordse toetuse (v.a. avalikud üritused) aruande juurde (nt. koolitused, seminarid, laagrid, töötoad jmt) lisada nimekiri osalenud isikute nimede, kontaktide ja allkirjadega.

 

Kaks taotlusvooru

Kõige olulisem muudatus on seotud taotluste esitamise tähtajaga ja senise ühe põhitaotlusvooru ja jooksvate taotluse esitamise võimalusega.

 • Uus korraldus:
  • taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks.
  • kui valla eelarves jääb toetusvahendeid üle, kuulutab vallavalitus hiljemalt enne 1. juunit, välja täiendava taotlusvooru.
 • Teade toetuste taotlemise kohta avaldatakse Haljala valla kodulehel ja Haljala valla ajalehes hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

 

Toetuse arvelt tehtavad kulud

Taotleja on kohustatud kõik toetuse arvelt tehtud kulud välja maksma toetuse saaja arvelduskontolt, st sularahatehingud ei ole abikõlbulikud.

 

Abikõlblikkuse periood

            Täpsustati taotluste abikõlblikkuse perioodi:

 • tegevustoetus 1.jaanuar – 31.detsember
 • ühekordne ja investeeringutoetus – vastavalt taotluses esitatud tähtaegadele, kusjuures projekti alguskuupäev ei saa olla varasem, kui taotluse esitamise kuupäev

Taotlusvorm

Taotlusvormi lisana kehtestatud uus eelarvevorm, kus eelarvetabeli osaks on finantseeringute osakaalud valemina, st et nii oma-, kui kaasfinantseeringu ja toetuse % joonistub tabeli täitmisel kohe välja.

 

Muudetud on hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtteid.

 • Hindamiskomisjon moodustatakse alles siis, kui taotlused laekunud ja on näha seotud isikud – ja mitte ainult meetme lõikes vaid kõikide taotluste lõikes, mis laekuvad – st ükski hindaja ei tohiks olla seotud mitte ühegi esitatud taotlusega
 • Hindamiskomisjon on kuni 9-liikmeline ja sinna kuuluvad esindajad volikogu kultuuri-ja spordi-, kogukondliku- ning eelarvevaldkonna komisjonidest
 • Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus enne vastavaks tunnistatud taotluste hindamiskomisjonile edastamist.

 

Läbirääkimised taotlejatega:

 • Läbirääkimised (sisaldub paikvaatlus) taotlejatega eelarve ja/või tegevuste muutmise osas. Hindamisele läheb lõplik eelarve, st pärast hindamist toetuse summat ei muudeta

 

Hindamine:

 • Kui taotlusele ühe kriteeriumi lõikes antud hinded erinevad rohkem kui kahe hindepunkti võrra, tuleb komisjoni liikmetel, kes andsid teistega võrreldes madalama või kõrgema hinde, oma seisukoha põhjendus lisada hinde juurde.

 

 • Vallavalitsuse ettepanek on taotlus lugeda positiivseks, kui taotlusele antud hinnete kaalutud keskmine on vähemalt 3 punkti (lävend). Hindamiskriteeriumite alusel saab 3 punkti anda taotlusele, millel on üksikud puudused ja vastab hindamiskriteeriumile osaliselt. Kuna taotlejale on antud läbirääkimiste käigus võimalus enne hindamist oma taotlust täiendada, muuta ja parandada, peaks positiivse tulemuse lävend olema vähemalt 3 punkti.

 

Toetusleping:

 • sätestatakse, et toetuse saaja esitab nõudmisel vallavalitsusele või vallavolikogu revisjonikomisjonile kõik rahastatud tegevusega seonduvad dokumendid.

 

Toetuse kasutamise aruanne

 • lisatakse lahter „Piletitulu, kui oli piletiga üritus"
 • Aruande lisana kehtestatud uus kuluaruande vorm, kus kulude tabeli osaks on tegelike finantseeringute osakaalud valemina, st et nii oma-, kui kaasfinantseeringu ja toetuse % joonistub tabeli täitmisel kohe välja.

 

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja taotlusvooru mittetulunduslike tegevuste toetamiseks.
Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, regionaalelu edendamise ning muid ühistegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi.


Toetuse liigid:
1) tegevustoetus: Haljala vallas registreeritud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele eraldatav toetus avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja veetmise tegevuste igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
2) ühekordne toetus: mittetulundus- ja äriühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja üksikisikutele eraldatav sihtotstarbeline toetus Haljala valla elanikele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, tegevuste läbiviimiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks;
3) investeeringutoetus: mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele Haljala vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.oktoober 2020 kell 16.00.

Taotlusvorm ja eelarvevorm on kättesaadavad https://www.haljala.ee/oigusaktid. Tähelepanu! Vormid on UUED!

Lähem info: Anneli Kivisaar, arendus-ja kogukonnaspetsialist, tel 5251127, e-mail: anneli.kivisaar@haljala.ee