« Tagasi

Haljala vallavalitsus kutsub üles märkama tublisid tegijaid

Haljala vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja aasta teo tiitli välja andmiseks. 

Haljala valla aukodaniku nimetus antakse isikule erilise tänuavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju ning aastatepikkune panustamine on avalikkuse poolt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Haljala valla arengut ja mainet.

Tunnustusavalduse „Haljala valla aasta tegu" andmisega tunnustab vald füüsilist või juriidilist isikut eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, millega on kandidaat kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

Valla tänukirjaga tunnustatakse ja tänatakse isikuid, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi oma töös või nende tegevus on edendanud kohalikku elu.

Nominentide seadmiseks palume esitada Haljala vallavalitsusele vastav avaldus. Avalduses palume esitada isiku teenete kirjeldus ning kontaktandmed. Füüsilise isiku esitamisel tuleb avaldusse märkida nominendi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht, kontaktandmed ning juriidilise isiku korral isiku täpne nimi, esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed. Avaldusse palume märkida ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.

Avaldusi ootame kuni 15. detsembrini e-posti aadressile haljala@haljala.ee. Paberkandjal avaldus palume saata Haljala vallavalitsusse aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa.

Vallavalitsus korraldab enne otsuse tegemist nominentide andmete täpsustamise ja loa küsimise isiku avalikuks esitlemiseks. Esitatud ettepanekud vaatab läbi viieliikmeline komisjon, mille moodustab vallavanem koostöös vallavolikogu esimehega.

Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta teo auhinna anname üle Haljala valla aastapäevale või Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

 

Vaata ka:

Haljala valla tunnustusavalduste andmise kord

Varasemate tunnustusavalduste saanute loetelu