« Tagasi

Karepa külas Metsatuka kinnistule detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et algatas 27.10.2021 korraldusega nr 567 Haljala vallas Karepa külas Metsatuka maaüksusel detailplaneeringu koostamise. Metsatuka maaüksus on sihtotstarbega 100% maatulundusmaa, kus looduslikku rohumaad on 2897 m2 , metsamaad 2016 m2 ja muud maad 105 m2 . Kogupindala on 5018 m2.

Antud maaüksus ja sellega piirnev Metsaniidu maaüksus on tekkinud varasema Metsarahu maaüksuse jagamise tulemusel, kus vallavalitsus nõustus jagamisega ilma detailplaneeringut koostamata ja selgitades omanikule, et tekkivate maaüksuste ehitusõiguse saamiseks võib olla vajalik detailplaneeringu koostamine. Karepa külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, mille kohaselt Metsatuka maaüksus jääb väärtuslikule alale.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine maaüksusele ühe elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, krundi sihtotstarbe muutmine. Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ning kitsenduste ja servituutide seadmine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring, planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.